Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Danh sách câu hỏi về lập trình C | Hỏi & Trả Lời

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Wink Danh sách câu hỏi về lập trình C | Hỏi & Trả Lời

  Đây là danh sách các câu hỏi về C/C++ đã có trên diễn đàn và đáp án kèm theo
  Trước khi hỏi, hãy vào đây check xem có chưa rồi hãy post bài nhé
  ======================================
  Câu 1 : Cho đoạn code sau :
  Code:
  #include <stdio.h>
  
  int main(void)
  {
  	if " <điều kiện> "
  		printf(" Mr. ");
  	else
  	printf(" Xcross87 "); 
  	
  	return 0;
  }
  Vậy giá trị của " <điều kiện> " phải là gì để kết quả in ra màn hình là
  Code:
  Mr. Xcross87
  Ghi chú: tất cả điều kiện và yếu tố cần thiết đã đủ trong source code cho trước; không được thêm bớt ( Không thêm biến, không sửa cấu trúc câu lệnh.... )

  ~ XEM ĐÁP ÁN ~
  ======================================
  Câu 2:
  Để tính căn bậc 2, người ta thường dùng hàm có sẵn " sqrt() " nằm trong thư viện " math.h ".
  Vậy hãy viết một hàm " my_sqrt() " tính căn bậc hai của một số dương cho trước không sử dụng " sqrt() ".
  Ghi chú: độ chính xác căn bậc 2 cho số dương thập phân tùy ý 0.1, 0.001... tùy bạn nhưng với số nguyên dương yêu cầu chính xác tí .

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ======================================
  Câu 3: Các in kí tự ra màn hình với hàm printf()

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ======================================
  Câu 4: Cách sử dụng hàm scanf() để lấy input

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ======================================
  Câu 5: Cho biết các kiểu dữ liệu trong C

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ======================================
  Câu 6: Khái niệm về mảng (Array) và cách sử dụng

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ======================================
  Câu 7: Cho biết về hằng số (constant) và biến kiểu enum

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ======================================
  Câu 8: Viết chương trình in ra source của chính nó

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ======================================
  Câu 9: Viết hàm đọc và viết cấu trúc file WAV

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ======================================
  Câu 10: Cắt một chuỗi thành nhiều chuỗi con

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ======================================

  <còn tiếp...>
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  ===============================
  Câu 11: Tạo số thực ngẫu nhiên (random real number)

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================
  Câu 12: Bảng băm (Hash Table) và cách sử dụng

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================
  Câu 13: Ví dụ về sử dụng STACK dùng mảng 1 chiều

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================
  Câu 14: Dùng STACK viết chương trình
  + Convert hệ số 10 sang hệ số 2
  + Convert hệ số 10 sang hệ số 16
  + Tính giai thừa

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================
  Câu 15: Ứng dụng STACK dùng Danh Sách Liên Kết Động (DSLKD)

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================
  Câu 16: Lưu đồ thị Forward Start sử dụng Linked List (DSLK)

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================
  Câu 17: Giải bài toán xếp 8 quân hậu trên bàn cờ

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================
  Câu 18: Giải bài toán quân mã đi tuần dùng BackTracking

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================
  Câu 19: Định nghĩa kiểu BOOL trong C

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================
  Câu 20: Chuyển trung tố sang hậu tố

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===============================

  <còn tiếp...>
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  ===================================
  Câu 21: Viết code hàm gotoxy() để sử dụng

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===================================
  Câu 22: In hình tam giác vuông và tam giác cân giữa màn hình

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===================================
  Câu 23: Demo về sử dụng chuột trong DOS

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===================================
  Câu 24: Liệt kê các file có cùng phần mở rộng trong một thư mục

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===================================
  Câu 25: Sử dụng con trỏ - Ứng dụng
  + Chương trình in ra múi giờ
  + Chương trình game: Tik Tak Toe

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===================================
  Câu 26: Đổi giá trị 2 biến không dùng biến trung gian

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===================================
  Câu 27: Xóa kí tự trắng trong chuỗi

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===================================
  Câu 28: Chương trình tính tổng các chữ số của 1 số nguyên dương

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===================================
  Câu 29: Viết chương trình vẽ hình sau
  Code:
   ------
   /   \
  /    \
  \    /
   \   /
   ------
  
  \    /
   \   /
   ------
  +--------+
  
   ------
   /   \
  /    \
  | STOP |
  \    /
   \   /
   ------
  
   ------
   /   \
  /    \
  +--------+
  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ===================================
  Câu 30: Viết chương trình vẽ đồng hồ

  ~XEM ĐÁP ÁN~

  ===================================

  <còn tiếp...>
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  ====================================
  Câu 31: Viết chương trình chơi cờ caro

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 32: Tìm số nguyên dương N nhỏ nhất sao cho 1+1/2+ ...+1/N > S, với S nhập từ bàn phím.

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 33: Viết chương trình tính P=2*4*6*...*(2n), n nhập từ bàn phím.

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 34: Viết chương trình tìm UCLN và BCNN của hai số a và b theo thuật toán sau (Ký hiệu UCLN của a, b là (a,b) còn BCNN là [a,b])
  - Nếu a chia hết cho b thì (a,b) = b
  - Nếu a = b*q + r thì (a,b) = (b,r)
  - [a,b] = a*b/(b,r)

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 35: Tạo một dãy số random trong một trong [MAX,MIN] với MAX, MIN nhập từ bàn phím

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 36: Biểu diễn 1 số dưới dạng nhị phân

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  hoặc
  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 37: Viết
  + Chương trình đếm số ký tự trong một chuỗi ASCII
  + Chứng minh dạng thức AN CASI
  + Giải hệ PT bậc nhất
  + Biểu diễn số dưới dạng bit

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 40: Viết chương trình
  + Xác định xem năm đó có Can Chi là gì?
  + Hello!
  + Xác định một ngày là thứ mấy
  + Xác định xem trong một dãy có các dãy tăng nào có tổng lơn nhất
  + Đảo chuỗi

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================

  <còn tiếp...>
  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  ==================================
  Câu 41: Viết chương trình
  + Xem tập tin
  + Giải bài toán trâu ăn cỏ
  + Loại bỏ khoảng trống thừa trong chuỗi
  + Tìm tất cả các ước của một số N
  + Bội số chung và ước số chung
  + Trộn 2 dãy giảm thành một dãy tăng

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================
  Câu 42: Viết chương trình tính tích 2 ma trận

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================
  Câu 43: Viết chương trình đổi hệ cơ số 10 sang hệ số bất kì

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================
  Câu 44: Viết hàm đổi một số kiểu Int sang chuỗi Hex

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================
  Câu 45: Vẽ ma phương cấp N với N lẻ và nhỏ hơn 20

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================
  Câu 46: Viết chương trình
  + Xóa 1 File dùng Remove
  + Xóa 1 File dùng Unlink
  + Cho biết thông tin FAT
  + Đếm tần suất 1 kí tự trong 1 file
  + Đọc nội dung 1 file
  + Chọn ổ đĩa trong DOS
  + Chọn ổ đĩa trong WINS
  + Cho biết kích thước 1 file

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================
  Câu 47: In danh sách các số hoàn hảo nhỏ hơn N với N nhập từ bàn phím
  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================
  Câu 48: Viết chương trình kiểm tra 1 số có Tổng các chữ số bằng Tích các chữ số và bằng chính nó

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================
  Câu 49: Viết chương trình in ra lịch

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================
  Câu 50: Dùng STACK viết chương trình kiểm tra dấu ngoặc sử dụng hợp lệ hay không ?

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ==================================

  <còn tiếp...>
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Wink Danh sách câu hỏi về lập trình C | Hỏi & Trả Lời

  ====================================
  Câu 51: Viết chương trình giải phương trình bậc 2

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 52: Viết chương trình kiểm tra Thế Kỷ với Năm được nhập từ bàn phím

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 53: Viết chương trình in ra bảng cửu chương

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 54: Viết chương trình lấy Computer Name

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 55: Tính căn bậc 3 của một số dùng khai triển Taylor

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 56: Viết chương trình tính giai thừa của số lớn ( 270! )

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 57: Phân biệt getch() và getche()

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 58: Viết chương trình PinBall có thanh đỡ

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 59: Viết chương trình PinBall không có thanh đỡ

  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================
  Câu 60: Sử dụng Radix Sort
  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================

  <còn tiếp...20>
  None!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  ====================================
  Câu 61: Sự khác nhau trong 2 cách sử dụng
  PHP Code:
  #include <file>
  #include "file" 
  ~XEM ĐÁP ÁN~
  ====================================

  <còn tiếp...>
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ C++ : Một số phép toán về ma trận được lưu trữ bởi cấu trúc đa danh sách
  Gửi bởi bongtuyetnho trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-11-2013, 11:10 PM
 2. Lập trình C++ Ma trận được lưu trữ bởi cấu trúc đa danh sách
  Gửi bởi bongtuyetnho trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-11-2013, 11:08 PM
 3. Lập trình C Chuyển dữ liệu từ ma trận kề thành danh sách cạnh & danh sách kề
  Gửi bởi tunglm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 07-12-2012, 10:15 AM
 4. Kỹ thuật C ý tưởng chuyển từ danh sách kề sang danh sách cạnh, ma trận kề
  Gửi bởi koko trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-08-2012, 09:29 AM
 5. Chuyển đổi các cách biểu diễn đồ thị(ma trận kề -->danh sách kề)
  Gửi bởi johanncruyf trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-03-2011, 10:12 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn