Cho em hỏi:
em tính code 1 chương trình in chuỗi "chao ban" nếu có nhận dc 1 tín hiệu từ bàn phím nếu sau 1 khoảng thời gian mà không có tín hiệu thì chương trình sẽ tắt. Em có ý tưởng dùng hàm _kbhit() nằm trong vòng lặp.Nhưng nếu đã nhập phím rồi thì chương trình sẽ lặp vô hạn. Mọi người giúp em với. Code của em bên dưới.

void main(){
char ch;
do
{
printf("chao ban");
Sleep(3000);
ch = _kbhit();
} while (_kbhit());
_getch();
}