Xin chào tất cả các bạn đang theo học ngành CNTT. Hiện mình là sinh viên đã ra trường,
cùng với 1 số nhóm bạn lập ra 1 Team với tên CODETHUEDOAN Hehe. Team mình nhận làm đồ án, bài tập lớn, đồ án tốt nghiệp, viết tiểu luận ngành CNTT theo yêu câu bao gồm các ngôn ngữ lập trình sau:
+Android.
+ C#
+ Java
+ VB 6.0
+ ASP.NET
+ SQL Server
+ MySQL
+ SQLlite
+ Acces
+ PTS
+ Website bằng: Joomla, wordpress, opencart, diễn đàn
+ DEV Expres | Dotnetbar
+ VBB
+ C++
- Android....................... và các ứng dụng khác