em ko biết đặt câu hỏi thế nào nhưng trước đây em chỉ dc học về c++ sau đó bảo lưu kết quả lại 1 năm giờ vào lập trình web thì xoay cái qua c# em chẳn biết làm gì cả. bài tập của em là tính số ngày trong tháng của năm nhưng sử dụng dynamic controls để sinh code phần sinh code đã viết nằm trong protected còn event button click viết riêng nhưng em ko biết lấy phần tháng với năm ra bằng cách nào nữa ạ? ai giúp em với
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication1
{

public partial class work_3__1 : System.Web.UI.Page
{

string dl;
string tb;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
Label t = new Label(); this.form1.Controls.Add(t);
t.CssClass = "td"; t.Text = "XÁC ĐỊNH SỐ NGÀY TRONG THÁNG";
Panel d1 = new Panel(); this.form1.Controls.Add(d1); d1.CssClass = "nhom";
Label l1 = new Label(); this.form1.Controls.Add(l1);
l1.CssClass = "nhan"; l1.Text = "chọn tháng";
DropDownList dl = new DropDownList(); d1.Controls.Add(dl);
dl.CssClass = "nhap"; dl.ID = "th";

for (int i = 1; i <= 12; i++)

dl.Items.Add(new ListItem("Tháng " + i.ToString(), i.ToString()));

Panel d2 = new Panel(); this.form1.Controls.Add(d2); d2.CssClass = "nhom";
Label l2 = new Label(); d2.Controls.Add(l2);
l2.CssClass = "nhan"; l2.Text = "nhập năm";
TextBox tb = new TextBox(); d2.Controls.Add(tb);
tb.CssClass = "nhap"; tb.ID = "na";
Panel d3 = new Panel(); this.form1.Controls.Add(d3); d3.CssClass = "nhom kc150";
Button b1 = new Button(); b1.CssClass = "nut"; d3.Controls.Add(b1); b1.Text = "Tính Toán"; b1.ID = "b1";
Button b2 = new Button(); b2.CssClass = "nut"; d3.Controls.Add(b2); b2.Text = "tiếp tục";b2.ID = "b2";
Panel d4 = new Panel(); this.form1.Controls.Add(d4); d4.CssClass = "nhom";
Label l3 = new Label(); d4.Controls.Add(l3); l3.CssClass = "thong bao";b1.Click += new System.EventHandler(b1_Click);

}

void b1_Click(object sender, EventArgs e)
{
xử lý tính toán số ngày trong tháng


}


}
}