Quy tắc không phải là quy luật, hợp với người này nhưng người khác chán, xem thường.
Visual C# Code:
 1.         public void DisableObjects(IEnumerable models)
 2.         {
 3.             if (models == null)
 4.                 return; // thoát ra luôn !
 5.             ArrayList list = ObjectListView.EnumerableToArray(models, false);
 6.             foreach (object model in list)
 7.             {
 8.                 if (model == null)
 9.                     continue; //viết ngược lại sẽ tối mắt với block - khối
 10.  
 11.                 this.disabledObjects[model] = true;
 12.                 int modelIndex = this.IndexOf(model);
 13.                 if (modelIndex >= 0)
 14.                     NativeMethods.DeselectOneItem(this, modelIndex);
 15.             }
 16.             this.RefreshObjects(list);
 17.         }