Chào các bác, các bác xem bị lỗi trùng lặp j mà khi e chọn in thông tin 1 sinh viên nó lại ra 12 trang thông tin của 1 sinh viên. e chỉ cần in 1 là đủ. data e có tblKhoa, tblLop, tblSinhVien: tblSinhVien có khoá ngoại IdLop, tblLop có khoá ngoại IdKhoa e có SP sau:

ALTER proc [dbo].[InSinhVien]
@IdSinhVien int
as
begin
Select *
from tblSinhVien s left join tblLop l on s.IdSinhVien=l.IdSinhVien where IdSinhVien=@IdSinhVien
end

dữ liệu có 2 khoa là Công nghệ thông tin (có 2 lớp mỗi lớp có 5 sinh viên) và khoa Điện tử chỉ có 1 lớp duy nhất 2 sinh viên
khi vào khoa công nghệ thông tin chọn 1 lớp in 1 sinh viên hoặc vào khoa điện tử in 1 sinh viên đều bị lặp. không biết bị lỗi j các bác tìm lỗi hộ e với e cảm ơn

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 26-07-2018 lúc 02:49 PM - - -

hehe làm đc rồi các bác truyền thêm IdLop vào nữa là in đc luôn không bị trùng