Mình muốn đếm Tên quyết định trong 1 khoảng thời gian dựa theo bảng tbThuLyDon có cột NgayThuLy;
Được nhóm với nhau theo Loại án và Bảng tbThuLyDon và tbGiaiQuyet được sử dụng qua MaTL.
Mình xin cảm ơn nhiều

Code:
 select tbLoaiAn.TenAn, tbQuyetDinh.TenQuyetDinh, Count(MaGQ) as vu
 from tbGiaiQuyet, tbQuyetDinh, tbLoaiAn, tbThuLyDon
 where (tbGiaiQuyet.MaQD = tbQuyetDinh.MaQD and 
 tbGiaiQuyet.MaAn = tbLoaiAn.MaAn and
 tbGiaiQuyet.MaTL = tbThuLyDon.MaTL and
 tbThuLyDon.NgayThuLy between ' 9/30/2016 ' and ' 05/10/2017 ')
 GROUP BY tbLoaiAn.TenAn, tbQuyetDinh.TenQuyetDinh
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Bang.jpg
Lần xem:	1
Size:		47.3 KB
ID:		63628