Mình muốn làm một chương trình đọc file xml, nhưng mình không biết cách nào để đọc lẩn lượt các file đó trong thư mục
Vd:
Mình có Thư mực A, trong thư mục A chứa thư mục B va C và những file xml
mình muốn đọc lần lượt từng file xml, file nào đọc xong và thành công mình chuyển file đó vào thư mục B, file nào đọc không được mình chuyển vào thư mục C
Minh các ACE giúp đỡ mình phần này