Thương lượng trong tiếng Trung

Mẫu câu 1: 要不...吧 /yào bù . . . bā/: hay là…

VD: + 要不你来我家做客吧!
/ yào bù nǐ lái wǒ jiā zuò kè ba/
Hay là cậu tới nhà tớ làm khách đi!

Mẫu câu 2: 这样吧 / zhè yàng bā/: như vậy đi, như này đi, thế này đi,...

VD:

+ 这样吧, 你明天和我们一起去, 好吗?
/zhè yàng ba, nǐ míngtiān hé wǒmen yī qǐ qù, hǎo ma/
như vậy đi, ngày mai cậu đi cùng bọn mình, được không?

Mẫu câu 3: 还是...吧/ hái shì . . . ba/: vẫn, vẫn là, hay là …

VD:
+ 今天我很忙, 还是明天去吧!
/jīn tiān wǒ hěn máng, hái shì míng tiān qù ba/
hôm nay tớ rất bận, vẫn là để ngày mai đi đi!

Mẫu câu 4: 我认为.../wǒ rèn wéi . . /: tôi cho rằng, tôi cho là…

VD:

+ 我认为这个建议值得考虑.
/wǒ rèn wéi zhè gè jiàn yì zhí dé kǎolǜ/
tôi cho rằng đề nghị này rất đáng để suy nghĩ.

+ 我认为她说的话很有道理.
/wǒ rèn wéi tā shuō de huà hěn yǒu dào lǐ/
tôi cho rằng lời cô ấy nói rất có lí.

Mẫu câu 5: 我觉得.../wǒ jué dé . . ./: tôi thấy, tôi nghĩ,tôi cho rằng..

VD:

+ 我觉得不必事事都告诉他.
/wǒ jué dé bú bì shì shì dou gào sù tā/
tôi thấy không nhất thiết việc gì cũng phải nói cho anh ấy biết.

Mẫu câu 6: 是不是该.../shì bú shì gāi . . ./: có phải nên… hay không?

VD:

+ 你要走是不是该告诉我一声?
/nǐ yào zǒu shì bù shì gāi gāosu wǒ yī shēng/
em muốn đi thì có phải nên nói với tôi một tiếng hay không ?

Mẫu câu 7: 我建议.../wǒ jiàn yì . . ./: tôi đề nghị, tôi kiến nghị, tôi đề xuất….

VD:

+ 我建议咱们别再提这事了.
/wǒ jiàn yì zánmen bié zài tí zhè shì le/
tôi đè nghị chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa.

Mẫu câu 8: ..., 好吗/好不好?/ . . ., hǎo ma / hǎo bù hǎo/: … có được không, được không?

VD:

+ 我们谈谈假期的打算好吗?
/wǒmen tántan jià qī de dǎ suàn hǎo ma/
Chúng ta bàn về dự định kì nghỉ được không?

Mẫu câu 9: ..., 好不?/. . ., hǎo bù/: …được không?

VD:

+ 你别抽烟了好不?
/nǐ bié chōu yān le hǎo bù/
Cậu đừng hút thuốc nữa được không?

Mẫu câu 10: ... 行不行?/ . . . xíng bù xíng/: …được không?

VD:

+ 今天下大雨, 我们改天去爬山行不行?
/ jīn tiān xià dà yǔ, wǒmen gǎi tiān qù pá shān xíng bù xíng/
Hôm nay mưa to, ngáy khác chúng ta đi leo núi được không?

Mẫu câu 11: ..., 行不 /. . ., xíng bù/: … được không?

VD:

+ 我一个月给你两万块钱, 你在家看孩子不要去工作了, 你看看行不?
/wǒ yí gè yuè gěi nǐ liǎng wàn kuài qián, nǐ zài jiā kàn háizi bú yào qù gōng zuò le, nǐ kàn kàn xíng bù/
Mỗi tháng anh cho em 2000 tệ, em ở nhà trông con không cần đi làm nữa, em xem có được không?

Mẫu câu 12: ..., 可以吗?/ . . ., kě yǐ ma/: … được không?

VD:

+ 我们星期六去看电影可以吗?
/wǒmen xīng qī liù qù kàn diàn yǐng kě yǐ ma/
Thứ 7 chúng mình đi xem phim có được không?

Mẫu câu 13: ....没问题吧/. . . . méi wèn tí ba/: ….không có vấn đề chứ, được chứ, không sao chứ, không thành vấn đề chứ,…

VD:

+ 我今天安排他来上班, 然后明天你来上班, 没问题吧?
/wǒ jīn tiān ān pái tā lái shàng bān, rán hòu míng tiān nǐ lái shàng bān, méi wèn tí ba/
Hôm nay tôi xếp cậu ta tới làm việc, ngày mai đến lượt cậu, không thành vấn đề chứ?

Học tiếng Trung mỗi ngày cùng THANHAMIHSK

Xem thêm:

293 HỌ VÀ TÊN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG TIẾNG TRUNG QUỐC- TÊN HỌ CỦA BẠN LÀ GÌ ?

MỘT SỐ CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA BẰNG TIẾNG TRUNG

100 CÂU THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG TRUNG