Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Mình muốn tìm một ví dụ về subclass một button

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  494

  Mặc định Mình muốn tìm một ví dụ về subclass một button

  Chẳng hạn mình muốn đổi màu button khi mouse out, mouse over, mouse down, mouse up thì phải làm thế nào?
  Và sau đó mình muốn tạo instance của button trên bằng createwindow nữa
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  928

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi khoaph Xem bài viết
  Chẳng hạn mình muốn đổi màu button khi mouse out, mouse over, mouse down, mouse up thì phải làm thế nào?
  Và sau đó mình muốn tạo instance của button trên bằng createwindow nữa
  Đổi màu một button theo ngữ cảnh thì có lẽ chưa cần tới Subclassing mà nên dùng button tự vẽ (ownerdraw) thì tốt hơn do nó ít xảy ra lỗi.
  Chương trình bên dưới tạo 1 button không kiểu để Subclass khi chuột bên ngoài, chuột ở trên, chuột nhấn, chuột nhả thì cho tương đương button ở bên ngoài.

  Visual C++ Code:
  1. #include<Windows.h>
  2.  
  3. class CSubButton
  4. {
  5. private:
  6.     HWND        m_hButton;      // Thẻ cửa sổ Button
  7.  
  8.     typedef struct
  9.     {
  10.         WNDPROC     wp;         // Thủ tục cũ của Button
  11.         PVOID       pThis;      // Thể hiện của button này
  12.     } USERDATA, *PUSERDATA;
  13.  
  14.     static LRESULT CALLBACK NewProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  15.     {
  16.         PUSERDATA       pUserData = reinterpret_cast<PUSERDATA>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA)));
  17.         CSubButton *    pSubButton = (CSubButton *)pUserData->pThis;
  18.         WNDPROC         OldProc = pUserData->wp;
  19.  
  20.         switch (msg)
  21.         {
  22.         case WM_PAINT:          return pSubButton->OnPaint();
  23.         case WM_LBUTTONUP:
  24.         case WM_LBUTTONDOWN:    return pSubButton->OnLButtonPress();
  25.         case WM_MOUSEMOVE:      return pSubButton->OnMouseMove(wparam);
  26.         }
  27.         return CallWindowProc(OldProc, hwnd, msg, wparam, lparam);
  28.     }
  29.     LRESULT OnLButtonPress()
  30.     {
  31.         POINT   pt;
  32.         GetCursorPos(&pt);
  33.         SetCursorPos(pt.x, pt.y);
  34.         return 0;
  35.     }
  36.     LRESULT OnPaint()
  37.     {
  38.         RECT        rcWindow;
  39.         RECT        rcClient;
  40.         POINT       pt;
  41.         HDC         hdc;
  42.         HBRUSH      hbr;
  43.         PAINTSTRUCT ps;
  44.  
  45.         GetWindowRect(m_hButton, &rcWindow);
  46.         GetClientRect(m_hButton, &rcClient);
  47.         GetCursorPos(&pt);
  48.         hdc = BeginPaint(m_hButton, &ps);
  49.         SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
  50.         DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  51.         rcClient.left += 2;
  52.         rcClient.top += 2;
  53.         rcClient.right -= 2;
  54.         rcClient.bottom -= 2;
  55.         if (!PtInRect(&rcWindow, pt))           // Chuột ở bên ngoài button
  56.         {
  57.             SetTextColor(hdc, RGB(255, 0, 0));                                  // Chữ đỏ
  58.             hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 255, 255));                           // Nền xanh dương
  59.         }
  60.         else                                    // Chuột ở bên trong button
  61.         {
  62.             SetTextColor(hdc, RGB(255, 255, 0));                                // Chữ vàng
  63.             hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 0, 255));                             // Nền xanh đậm
  64.         }
  65.         FillRect(hdc, &rcClient, hbr);
  66.         DeleteObject(hbr);
  67.         DrawText(hdc, TEXT("Here !!!"), -1, &rcClient, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
  68.         EndPaint(m_hButton, &ps);
  69.         return 0;
  70.     }
  71.     LRESULT OnMouseMove(WPARAM wparam)
  72.     {
  73.         // Xác định vị trí chuột là ở trong hay ngoài button
  74.         // Nếu ở trong thì vẽ button nóng, chưa chặn chuột thì cho chặn chuột
  75.         // Nếu ở ngoài thì bỏ chặn chuột, vẽ button về lại bình thường
  76.  
  77.         RECT        rcWindow;
  78.         RECT        rcClient;
  79.         POINT       pt;
  80.         HDC         hdc;
  81.         HBRUSH      hbr;
  82.  
  83.         GetWindowRect(m_hButton, &rcWindow);
  84.         GetClientRect(m_hButton, &rcClient);
  85.         GetCursorPos(&pt);
  86.         hdc = GetDC(m_hButton);
  87.         SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
  88.         if (!PtInRect(&rcWindow, pt))           // Chuột ở bên ngoài button
  89.         {
  90.             ReleaseCapture();
  91.             DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  92.             rcClient.left += 2;
  93.             rcClient.top += 2;
  94.             rcClient.right -= 2;
  95.             rcClient.bottom -= 2;
  96.             SetTextColor(hdc, RGB(255, 0, 0));                                  // Chữ đỏ
  97.             hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 255, 255));                           // Nền xanh dương
  98.         }
  99.         else                                    // Chuột ở bên trong button
  100.         {
  101.             if (GetCapture() != m_hButton)      // Nếu chưa chặn chuột
  102.                 SetCapture(m_hButton);
  103.             if (wparam & MK_LBUTTON)            // Chuột trái đang nhấn
  104.             {
  105.                 DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_PUSHED | DFCS_BUTTONPUSH);
  106.                 rcClient.left += 2;
  107.                 rcClient.top += 2;
  108.                 rcClient.right -= 4;
  109.                 rcClient.bottom -= 4;
  110.                 SetTextColor(hdc, RGB(0, 0, 255));                              // Chữ xanh đậm
  111.                 hbr = CreateSolidBrush(RGB(255, 255, 0));                       // Nền vàng
  112.             }
  113.             else                                // Chuột trái không nhấn
  114.             {
  115.                 DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  116.                 rcClient.left += 2;
  117.                 rcClient.top += 2;
  118.                 rcClient.right -= 2;
  119.                 rcClient.bottom -= 2;
  120.                 SetTextColor(hdc, RGB(255, 255, 0));                            // Chữ vàng
  121.                 hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 0, 255));                         // Nền xanh đậm
  122.             }
  123.         }
  124.         FillRect(hdc, &rcClient, hbr);
  125.         DeleteObject(hbr);
  126.         DrawText(hdc, TEXT("Here !!!"), -1, &rcClient, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
  127.         ReleaseDC(m_hButton, hdc);
  128.         return 0;
  129.     }
  130.  
  131. public:
  132.     CSubButton(HINSTANCE hInst, HWND hParent, UINT id)
  133.     {
  134.         m_hButton = CreateWindow(TEXT("button"), NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hParent, (HMENU)id, hInst, NULL);
  135.         if (m_hButton)
  136.         {
  137.             PUSERDATA   pUserData = new USERDATA;
  138.             pUserData->pThis = this;
  139.             pUserData->wp = (WNDPROC)SetWindowLongPtr(m_hButton, GWLP_WNDPROC, (LONG_PTR)NewProc);
  140.             SetWindowLongPtr(m_hButton, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pUserData));
  141.         }
  142.     }
  143.     ~CSubButton()
  144.     {
  145.         if (m_hButton)
  146.             DestroyWindow(m_hButton);
  147.     }
  148.     void Move(int x, int y, int cx, int cy)
  149.     {
  150.         MoveWindow(m_hButton, x, y, cx, cy, TRUE);
  151.     }
  152. };
  153.  
  154. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  155. {
  156.     static  CSubButton *    pSubButton;
  157.  
  158.     switch (message)
  159.     {
  160.     case WM_CREATE:
  161.         // Trong VC++ thì trả về NULL nếu toán tử new thất bại
  162.         // Cho id của button này là 1001 - Cũng có thể #define trước nó
  163.         pSubButton = new CSubButton((HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE), hwnd, 1001);
  164.         return 0;
  165.     case WM_SIZE:
  166.         if (pSubButton)
  167.             pSubButton->Move(LOWORD(lparam) / 2 - 50, HIWORD(lparam) / 2 - 15, 100, 30);
  168.         return 0;
  169.     case WM_DESTROY:
  170.         if (pSubButton)
  171.             delete pSubButton;
  172.         PostQuitMessage(0);
  173.         return 0;
  174.     }
  175.     return DefWindowProc(hwnd, message, wparam, lparam);
  176. }
  177. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpCmd, int nShow)
  178. {
  179.     WNDCLASS        w;
  180.     w.cbClsExtra = 0;
  181.     w.cbWndExtra = 0;
  182.     w.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
  183.     w.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  184.     w.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  185.     w.hInstance = hInst;
  186.     w.lpfnWndProc = WndProc;
  187.     w.lpszClassName = TEXT("SubButton");
  188.     w.lpszMenuName = NULL;
  189.     w.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  190.     if (!RegisterClass(&w))
  191.     {
  192.         MessageBox(NULL, TEXT("Error: RegisterClass()"), w.lpszClassName, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
  193.         return 0;
  194.     }
  195.  
  196.     HWND    hwnd = CreateWindow(w.lpszClassName, w.lpszClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,
  197.                                 CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInst, NULL);
  198.     if (!hwnd)
  199.     {
  200.         MessageBox(NULL, TEXT("Error: CreateWindow()"), w.lpszClassName, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
  201.         return 0;
  202.     }
  203.     ShowWindow(hwnd, nShow);
  204.     UpdateWindow(hwnd);
  205.  
  206.     MSG     msg;
  207.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  208.     {
  209.         TranslateMessage(&msg);
  210.         DispatchMessage(&msg);
  211.     }
  212.     return msg.wParam;
  213. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  494

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi MHoang Xem bài viết
  Đổi màu một button theo ngữ cảnh thì có lẽ chưa cần tới Subclassing mà nên dùng button tự vẽ (ownerdraw) thì tốt hơn do nó ít xảy ra lỗi.
  Chương trình bên dưới tạo 1 button không kiểu để Subclass khi chuột bên ngoài, chuột ở trên, chuột nhấn, chuột nhả thì cho tương đương button ở bên ngoài.

  Visual C++ Code:
  1. #include<Windows.h>
  2.  
  3. class CSubButton
  4. {
  5. private:
  6.     HWND        m_hButton;      // Thẻ cửa sổ Button
  7.  
  8.     typedef struct
  9.     {
  10.         WNDPROC     wp;         // Thủ tục cũ của Button
  11.         PVOID       pThis;      // Thể hiện của button này
  12.     } USERDATA, *PUSERDATA;
  13.  
  14.     static LRESULT CALLBACK NewProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  15.     {
  16.         PUSERDATA       pUserData = reinterpret_cast<PUSERDATA>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA)));
  17.         CSubButton *    pSubButton = (CSubButton *)pUserData->pThis;
  18.         WNDPROC         OldProc = pUserData->wp;
  19.  
  20.         switch (msg)
  21.         {
  22.         case WM_PAINT:          return pSubButton->OnPaint();
  23.         case WM_LBUTTONUP:
  24.         case WM_LBUTTONDOWN:    return pSubButton->OnLButtonPress();
  25.         case WM_MOUSEMOVE:      return pSubButton->OnMouseMove(wparam);
  26.         }
  27.         return CallWindowProc(OldProc, hwnd, msg, wparam, lparam);
  28.     }
  29.     LRESULT OnLButtonPress()
  30.     {
  31.         POINT   pt;
  32.         GetCursorPos(&pt);
  33.         SetCursorPos(pt.x, pt.y);
  34.         return 0;
  35.     }
  36.     LRESULT OnPaint()
  37.     {
  38.         RECT        rcWindow;
  39.         RECT        rcClient;
  40.         POINT       pt;
  41.         HDC         hdc;
  42.         HBRUSH      hbr;
  43.         PAINTSTRUCT ps;
  44.  
  45.         GetWindowRect(m_hButton, &rcWindow);
  46.         GetClientRect(m_hButton, &rcClient);
  47.         GetCursorPos(&pt);
  48.         hdc = BeginPaint(m_hButton, &ps);
  49.         SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
  50.         DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  51.         rcClient.left += 2;
  52.         rcClient.top += 2;
  53.         rcClient.right -= 2;
  54.         rcClient.bottom -= 2;
  55.         if (!PtInRect(&rcWindow, pt))           // Chuột ở bên ngoài button
  56.         {
  57.             SetTextColor(hdc, RGB(255, 0, 0));                                  // Chữ đỏ
  58.             hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 255, 255));                           // Nền xanh dương
  59.         }
  60.         else                                    // Chuột ở bên trong button
  61.         {
  62.             SetTextColor(hdc, RGB(255, 255, 0));                                // Chữ vàng
  63.             hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 0, 255));                             // Nền xanh đậm
  64.         }
  65.         FillRect(hdc, &rcClient, hbr);
  66.         DeleteObject(hbr);
  67.         DrawText(hdc, TEXT("Here !!!"), -1, &rcClient, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
  68.         EndPaint(m_hButton, &ps);
  69.         return 0;
  70.     }
  71.     LRESULT OnMouseMove(WPARAM wparam)
  72.     {
  73.         // Xác định vị trí chuột là ở trong hay ngoài button
  74.         // Nếu ở trong thì vẽ button nóng, chưa chặn chuột thì cho chặn chuột
  75.         // Nếu ở ngoài thì bỏ chặn chuột, vẽ button về lại bình thường
  76.  
  77.         RECT        rcWindow;
  78.         RECT        rcClient;
  79.         POINT       pt;
  80.         HDC         hdc;
  81.         HBRUSH      hbr;
  82.  
  83.         GetWindowRect(m_hButton, &rcWindow);
  84.         GetClientRect(m_hButton, &rcClient);
  85.         GetCursorPos(&pt);
  86.         hdc = GetDC(m_hButton);
  87.         SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
  88.         if (!PtInRect(&rcWindow, pt))           // Chuột ở bên ngoài button
  89.         {
  90.             ReleaseCapture();
  91.             DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  92.             rcClient.left += 2;
  93.             rcClient.top += 2;
  94.             rcClient.right -= 2;
  95.             rcClient.bottom -= 2;
  96.             SetTextColor(hdc, RGB(255, 0, 0));                                  // Chữ đỏ
  97.             hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 255, 255));                           // Nền xanh dương
  98.         }
  99.         else                                    // Chuột ở bên trong button
  100.         {
  101.             if (GetCapture() != m_hButton)      // Nếu chưa chặn chuột
  102.                 SetCapture(m_hButton);
  103.             if (wparam & MK_LBUTTON)            // Chuột trái đang nhấn
  104.             {
  105.                 DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_PUSHED | DFCS_BUTTONPUSH);
  106.                 rcClient.left += 2;
  107.                 rcClient.top += 2;
  108.                 rcClient.right -= 4;
  109.                 rcClient.bottom -= 4;
  110.                 SetTextColor(hdc, RGB(0, 0, 255));                              // Chữ xanh đậm
  111.                 hbr = CreateSolidBrush(RGB(255, 255, 0));                       // Nền vàng
  112.             }
  113.             else                                // Chuột trái không nhấn
  114.             {
  115.                 DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  116.                 rcClient.left += 2;
  117.                 rcClient.top += 2;
  118.                 rcClient.right -= 2;
  119.                 rcClient.bottom -= 2;
  120.                 SetTextColor(hdc, RGB(255, 255, 0));                            // Chữ vàng
  121.                 hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 0, 255));                         // Nền xanh đậm
  122.             }
  123.         }
  124.         FillRect(hdc, &rcClient, hbr);
  125.         DeleteObject(hbr);
  126.         DrawText(hdc, TEXT("Here !!!"), -1, &rcClient, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
  127.         ReleaseDC(m_hButton, hdc);
  128.         return 0;
  129.     }
  130.  
  131. public:
  132.     CSubButton(HINSTANCE hInst, HWND hParent, UINT id)
  133.     {
  134.         m_hButton = CreateWindow(TEXT("button"), NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hParent, (HMENU)id, hInst, NULL);
  135.         if (m_hButton)
  136.         {
  137.             PUSERDATA   pUserData = new USERDATA;
  138.             pUserData->pThis = this;
  139.             pUserData->wp = (WNDPROC)SetWindowLongPtr(m_hButton, GWLP_WNDPROC, (LONG_PTR)NewProc);
  140.             SetWindowLongPtr(m_hButton, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pUserData));
  141.         }
  142.     }
  143.     ~CSubButton()
  144.     {
  145.         if (m_hButton)
  146.             DestroyWindow(m_hButton);
  147.     }
  148.     void Move(int x, int y, int cx, int cy)
  149.     {
  150.         MoveWindow(m_hButton, x, y, cx, cy, TRUE);
  151.     }
  152. };
  153.  
  154. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  155. {
  156.     static  CSubButton *    pSubButton;
  157.  
  158.     switch (message)
  159.     {
  160.     case WM_CREATE:
  161.         // Trong VC++ thì trả về NULL nếu toán tử new thất bại
  162.         // Cho id của button này là 1001 - Cũng có thể #define trước nó
  163.         pSubButton = new CSubButton((HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE), hwnd, 1001);
  164.         return 0;
  165.     case WM_SIZE:
  166.         if (pSubButton)
  167.             pSubButton->Move(LOWORD(lparam) / 2 - 50, HIWORD(lparam) / 2 - 15, 100, 30);
  168.         return 0;
  169.     case WM_DESTROY:
  170.         if (pSubButton)
  171.             delete pSubButton;
  172.         PostQuitMessage(0);
  173.         return 0;
  174.     }
  175.     return DefWindowProc(hwnd, message, wparam, lparam);
  176. }
  177. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpCmd, int nShow)
  178. {
  179.     WNDCLASS        w;
  180.     w.cbClsExtra = 0;
  181.     w.cbWndExtra = 0;
  182.     w.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
  183.     w.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  184.     w.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  185.     w.hInstance = hInst;
  186.     w.lpfnWndProc = WndProc;
  187.     w.lpszClassName = TEXT("SubButton");
  188.     w.lpszMenuName = NULL;
  189.     w.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  190.     if (!RegisterClass(&w))
  191.     {
  192.         MessageBox(NULL, TEXT("Error: RegisterClass()"), w.lpszClassName, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
  193.         return 0;
  194.     }
  195.  
  196.     HWND    hwnd = CreateWindow(w.lpszClassName, w.lpszClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,
  197.                                 CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInst, NULL);
  198.     if (!hwnd)
  199.     {
  200.         MessageBox(NULL, TEXT("Error: CreateWindow()"), w.lpszClassName, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
  201.         return 0;
  202.     }
  203.     ShowWindow(hwnd, nShow);
  204.     UpdateWindow(hwnd);
  205.  
  206.     MSG     msg;
  207.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  208.     {
  209.         TranslateMessage(&msg);
  210.         DispatchMessage(&msg);
  211.     }
  212.     return msg.wParam;
  213. }
  Cảm ơn bạn!
  Code rất đẹp trong cách xử lí message bằng class object
  Có phải nếu wndproc là member của class thì nó phải static? Và đó là lí do phải dùng tới userdata.
  Trong onlbuttonpress sao phải gọi setcursor, hay đó là cách để buộc button phải vẽ lại?
  Thú thực mình đang lúng túng với hàm onmousemove, mấy cái setcapture và getcapture rắc rối thật, mình phải ngâm cứu thêm

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  928

  wndproc là member của class thì nó phải static?
  Thủ tục Window là được gọi từ Windows OS. Thủ tục phải là tính được khi chương trình được nạp lên vùng nhớ, hàm (phương thức) static là chỉ có 1 thể hiện duy nhất cho chương trình và tính được khi Loader của Windows nạp nó lên phân đoạn mã nào đó.

  Và đó là lí do phải dùng tới userdata
  Cũng không hẳn là vậy, đây là do sở thích mà thôi, bạn hoàn toàn không cần tạo cấu trúc USERDATA
  Visual C++ Code:
  1. class CSubButton
  2. {
  3. private:
  4.     HWND        m_hButton;      // Thẻ cửa sổ Button
  5.     WNDPROC     m_wpOld;        // Thủ tục cũ của Button
  6.  
  7.     static LRESULT CALLBACK NewProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  8.     {
  9.         CSubButton *    pSubButton = reinterpret_cast<CSubButton*>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA)));
  10.        
  11.         switch (msg)
  12.         {
  13.         case WM_PAINT:          return pSubButton->OnPaint();
  14.         case WM_LBUTTONUP:
  15.         case WM_LBUTTONDOWN:    return pSubButton->OnLButtonPress();
  16.         case WM_MOUSEMOVE:      return pSubButton->OnMouseMove(wparam);
  17.         }
  18.         return pSubButton->OnCallDefault(msg, wparam, lparam);
  19.     }
  20.     LRESULT OnLButtonPress()
  21.     {
  22.         POINT   pt;
  23.         GetCursorPos(&pt);
  24.         SetCursorPos(pt.x, pt.y);
  25.         return 0;
  26.     }
  27.     LRESULT OnPaint()
  28.     {
  29.         RECT        rcWindow;
  30.         RECT        rcClient;
  31.         POINT       pt;
  32.         HDC         hdc;
  33.         HBRUSH      hbr;
  34.         PAINTSTRUCT ps;
  35.  
  36.         GetWindowRect(m_hButton, &rcWindow);
  37.         GetClientRect(m_hButton, &rcClient);
  38.         GetCursorPos(&pt);
  39.         hdc = BeginPaint(m_hButton, &ps);
  40.         SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
  41.         DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  42.         rcClient.left += 2;
  43.         rcClient.top += 2;
  44.         rcClient.right -= 2;
  45.         rcClient.bottom -= 2;
  46.         if (!PtInRect(&rcWindow, pt))           // Chuột ở bên ngoài button
  47.         {
  48.             SetTextColor(hdc, RGB(255, 0, 0));                                  // Chữ đỏ
  49.             hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 255, 255));                           // Nền xanh dương
  50.         }
  51.         else                                    // Chuột ở bên trong button
  52.         {
  53.             SetTextColor(hdc, RGB(255, 255, 0));                                // Chữ vàng
  54.             hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 0, 255));                             // Nền xanh đậm
  55.         }
  56.         FillRect(hdc, &rcClient, hbr);
  57.         DeleteObject(hbr);
  58.         DrawText(hdc, TEXT("Here !!!"), -1, &rcClient, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
  59.         EndPaint(m_hButton, &ps);
  60.         return 0;
  61.     }
  62.     LRESULT OnMouseMove(WPARAM wparam)
  63.     {
  64.         // Xác định vị trí chuột là ở trong hay ngoài button
  65.         // Nếu ở trong thì vẽ button nóng, chưa chặn chuột thì cho chặn chuột
  66.         // Nếu ở ngoài thì bỏ chặn chuột, vẽ button về lại bình thường
  67.  
  68.         RECT        rcWindow;
  69.         RECT        rcClient;
  70.         POINT       pt;
  71.         HDC         hdc;
  72.         HBRUSH      hbr;
  73.  
  74.         GetWindowRect(m_hButton, &rcWindow);
  75.         GetClientRect(m_hButton, &rcClient);
  76.         GetCursorPos(&pt);
  77.         hdc = GetDC(m_hButton);
  78.         SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
  79.         if (!PtInRect(&rcWindow, pt))           // Chuột ở bên ngoài button
  80.         {
  81.             ReleaseCapture();
  82.             DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  83.             rcClient.left += 2;
  84.             rcClient.top += 2;
  85.             rcClient.right -= 2;
  86.             rcClient.bottom -= 2;
  87.             SetTextColor(hdc, RGB(255, 0, 0));                                  // Chữ đỏ
  88.             hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 255, 255));                           // Nền xanh dương
  89.         }
  90.         else                                    // Chuột ở bên trong button
  91.         {
  92.             if (GetCapture() != m_hButton)      // Nếu chưa chặn chuột
  93.                 SetCapture(m_hButton);
  94.             if (wparam & MK_LBUTTON)            // Chuột trái đang nhấn
  95.             {
  96.                 DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_PUSHED | DFCS_BUTTONPUSH);
  97.                 rcClient.left += 2;
  98.                 rcClient.top += 2;
  99.                 rcClient.right -= 4;
  100.                 rcClient.bottom -= 4;
  101.                 SetTextColor(hdc, RGB(0, 0, 255));                              // Chữ xanh đậm
  102.                 hbr = CreateSolidBrush(RGB(255, 255, 0));                       // Nền vàng
  103.             }
  104.             else                                // Chuột trái không nhấn
  105.             {
  106.                 DrawFrameControl(hdc, &rcClient, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  107.                 rcClient.left += 2;
  108.                 rcClient.top += 2;
  109.                 rcClient.right -= 2;
  110.                 rcClient.bottom -= 2;
  111.                 SetTextColor(hdc, RGB(255, 255, 0));                            // Chữ vàng
  112.                 hbr = CreateSolidBrush(RGB(0, 0, 255));                         // Nền xanh đậm
  113.             }
  114.         }
  115.         FillRect(hdc, &rcClient, hbr);
  116.         DeleteObject(hbr);
  117.         DrawText(hdc, TEXT("Here !!!"), -1, &rcClient, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
  118.         ReleaseDC(m_hButton, hdc);
  119.         return 0;
  120.     }
  121.     LRESULT OnCallDefault(UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  122.     {
  123.         return CallWindowProc(m_wpOld, m_hButton, msg, wparam, lparam);
  124.     }
  125.  
  126. public:
  127.     CSubButton(HINSTANCE hInst, HWND hParent, UINT id)
  128.     {
  129.         m_hButton = CreateWindow(TEXT("button"), NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hParent, (HMENU)id, hInst, NULL);
  130.         if (m_hButton)
  131.         {
  132.             m_wpOld = (WNDPROC)SetWindowLongPtr(m_hButton, GWLP_WNDPROC, (LONG_PTR)NewProc);
  133.             SetWindowLongPtr(m_hButton, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(this));
  134.         }
  135.     }
  136.     ~CSubButton()
  137.     {
  138.         if (m_hButton)
  139.             DestroyWindow(m_hButton);
  140.     }
  141.     void Move(int x, int y, int cx, int cy)
  142.     {
  143.         MoveWindow(m_hButton, x, y, cx, cy, TRUE);
  144.     }
  145. };

  Trong onlbuttonpress sao phải gọi setcursor, hay đó là cách để buộc button phải vẽ lại?
  Hàm SetCursor bên trong nó có gởi thông điệp WM_MOUSEMOVE tới cửa sổ ở bên dưới con chuột.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  494

  Cảm ơn bạn nhiều!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn