bài tập: tạo 1 mảng 2 chiều nhập vào các số 1 và 0. tìm đảo lớn nhất và diện tích đảo
đảo là các số 1 vd 1 1 0 0
1 0 0 1
đảo lớn nhất có diện tích là 3 ( 3 số 1 đứng gần nhau )
. mọi người giúp e với ạ e cảm ơn