Tôi có code Login web sau: http://www.dotnetlearners.com/blogs/view/201/create-simple-login-page-in-html-using-css.aspx
Vấn đề ở đây khi chạy mình muốn thi hành các lệnh trong button ảo login hoặc checkbox ảo này, mình phải khai báo ra sao để sự kiện btnLogin_Click(..) chạy trong file LogIn.aspx.cs ? tương tự cho checkbox ảo cũng vậy.
Code:
protected void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //Mở trang đăng ký
    Response.Redirect("Rgistration.aspx");
  }