Mình dùng đoạn code dưới đây nhưng nó chỉ tìm được một giải địa chỉ mạng mà thôi. Theo mình hiểu thì hàm này sẽ tìm địa chỉ mạng của domain trên từng server DNS. Đến khi tìm được một sever DNS nào có thì sẽ lấy về và kết thúc tìm kiếm. Nhưng trên các server DNS khác vẫn có địa chỉ mạng của domain này. Mình muốn lấy tất cả IP của domain có ai biết cách thì hỗ trợ mình với.


// Get Ip Address from DomainName
IPHostEntry host = Dns.GetHostEntry("google.com");
foreach (IPAddress i in host .AddressList)
{
Console.WriteLine(i);
}