mọi người giúp mình với. build nó báo lỗi. Mình fix hoài k đc .
Giúp mình với
LPWSTR Convert(__int64 nSize)
{
int nType = 0; //Bytes

while (nSize >= 1048576) //
{
nSize /= 1024;
nType++;
}

__int64 nRight;

if (nSize >= 1024)
{
//Lấy một chữ số sau thập phân của nSize chứa trong nRight
nRight = nSize % 1024;

while (nRight > 99)
nRight /= 10;

nSize /= 1024;
++nType;
}
else
nRight = 0;

TCHAR *buffer = new TCHAR[11];
_itow_s(nSize, buffer, 11, RADIX);

if (nRight != 0 && nType > KB)
{

StrCat(buffer, _T("."));

TCHAR *right = new TCHAR[3];
_itow_s(nRight, right, 3, RADIX);
StrCat(buffer, right);
}

switch (nType)
{
case 0://Bytes
StrCat(buffer, _T(" bytes"));
break;
case KB:
StrCat(buffer, _T(" KB"));
break;
case MB:
StrCat(buffer, _T(" MB"));
break;
case GB:
StrCat(buffer, _T(" GB"));
break;
case TB:
StrCat(buffer, _T(" TB"));
break;
}

return buffer;
}