Đây là code của em:

#include <stdio.h>

using namespace std;

int main()
{
float a, b, e;
int c, d;
printf("What is the cost of a small package (in dollars)?\n");
scanf("%f", &a);
printf("What is the cost of a large package (in dollars)?\n");
scanf("%f", &b);
printf("How many invitations are you sending out?\n");
scanf("%d", &c);

d = (c/200);
e =(float)(c-(d*200))/50;

printf("You should order %d large package(s)\n", d);
printf("You should order %f small package(s)\n", e);
printf("Your cost for invitations will be $%0.2f", (a*e+b*d));
return 0;
}

Bây giờ em muốn biến "e" của em in ra mà luôn là một số nguyên kiểu int (ví dụ 2.1 thì làm tròn lên 3, ...)
Anh / chị nào biết chỉ em với, em xin cảm ơn!!!