Em chỉ mới học vài buổi nhưng thầy cho bài tập ác quá, mong mọi người giúp đỡ.
Đề là : Cho phép người dùng nhập vào n (5 <= n <= 10), là chiều dài một cạnh của hình vuông. Thực hiện in ra màn hình hình vuông (đặc và rỗng) tương ứng với chiều dài cạnh n do người dùng nhập.