Chào các Anh
Em muốn tạo bảng Table sau ,Maso,Tensanpham,bangcapnhat,soluong
Maso Tensanpham bangcapnhat soluong
001 ABC A 1
001 ABC B 2
002 ABD A 1
001 ABC C 3

Nếu maso va tensanpham trùng nhau mỗi khi thêm mới hoặc xóa cột soluong tự động tăng giảm
Nếu như mình xóa dòng
001 ABC B 2
thì kết quả như sau
Maso Tensanpham bangcapnhat soluong
001 ABC A 1
002 ABD A 1
001 ABC C 2