Tình hình em đang code giỏ hàng nhưng mấy trang web khác thì vẫn chạy bình thường, đến web này thì bị lỗi mà không rõ nguyên nhân, nên nhờ các anh chị em cao tay giúp em với, em mới vào ngành nên còn kém lắm ạ
1/ Các nút button trong web bị tê liệt, click và mà không thấy chạy gì cả, mò trên mạng nước ngoài thì nó hướng dẫn thêm UseSubmitBehavior="false" vào button thì hoạt động.
2/ Nhưng khi button chạy xử lý sự kiện code behind thì các ô textbox lại bị lỗi, dạng như không thấy textbox nên nó bỏ qua và chạy thẳng xuống insert thẳng vào cơ sở dữ liệu luôn, mặc dù em đã code kiểm tra trước khi insert. code em như sau:
file .aspx - <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" UseSubmitBehavior="false" OnClick="Button1_Click" />
file .aspx.cs
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string tennguoinhan, diachinhan, dienthoainhan;
tennguoinhan = TextBoxhoten.Text;
diachinhan = TextBoxdiachi.Text;
dienthoainhan = TextBoxsdt.Text;
Int32 TongThanhTien = Int32.Parse(lbtongtien.Text);
if (TextBoxhoten.Text == null || TextBoxdiachi.Text == null || TextBoxsdt.Text == null)
{
Response.Write("<script>alert('Tất cả thông tin phải được nhập! >.<!...')</script>");
}
else
{
string s = "insert into DDH(IDKH,NgayDatHang, NgayGiaoHang, TenNguoiNhan, DiaChiNguoiNhan, SDTNN, TriGia, DaGiaoHang) values(0,'" + DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy - HH:mm:ss") + "','" + DateTime.Now.ToString("MM/dd/yyyy hh:mm:ss ") + "',N'" + tennguoinhan + "',N'" + diachinhan + "','" + dienthoainhan + "'," + TongThanhTien + ",0)";
XuLyDuLieu.thuchienlenh(s);
//Lấy SoDH vừa nhập sau cùng
s = "select max(SoDH) from DDH where IDKH=" + IDKH;
string SoHD = XuLyDuLieu.Getdata(s);
DataTable dt = new DataTable();
dt = (DataTable)Session["GioHang"];
int soluong, dongia, thanhtien;
string masp;
for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
{
masp = (dt.Rows[i]["IDSP"].ToString());
soluong = int.Parse(dt.Rows[i]["SoLuong"].ToString());
dongia = int.Parse(dt.Rows[i]["giaban"].ToString());
thanhtien = int.Parse(dt.Rows[i]["ThanhTien"].ToString());
s = "insert into CHITIETHOADON(SoDH, IDSP, SoLuongsp, DonGia, ThanhTien) values(" + SoHD + ",'" + masp + "'," + soluong + "," + dongia + "," + thanhtien + ")";
XuLyDuLieu.thuchienlenh(s);
}
Session["GioHang"] = null;
Response.Redirect("~/xac-nhan-gio-hang-web.html");
}
}

Mong Anh chị em chỉ giáo và khắc phúc giúp em ạ. mong sự hỗ trợ sớm từ các anh chị ạ.