Code:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      webBrowser1.Navigate(textBox1.Text);
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }
giúp mình làm sao để khi load form lên thì ramdom thời gian từ 1 phút - 10 phút tự click vào nút button1