Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 17 kết quả

Đề tài: Bài làm không báo lỗi nhưng chương trình chạy không được. Bài tập về lớp matrix phải sử dụng con trỏ. Code của mình ở dưới.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  13

  Mặc định Bài làm không báo lỗi nhưng chương trình chạy không được. Bài tập về lớp matrix phải sử dụng con trỏ. Code của mình ở dưới.

  #include <iostream>
  using namespace std;

  class matran{

  private:
  int hang, cot ;
  int ** a;
  public:
  matran()
  {
  hang=0;cot=0;
  this->a=NULL;
  }

  ~matran()
  {
  for(int i = 0; i < cot; i++)
  {
  delete[] a[i];
  }
  delete[] a;
  }

  void nhapmatran();

  friend void in( const matran &x);
  friend matran cong(const matran &x, const matran &y);
  friend matran nhan(const matran &x,const matran &y);
  };


  void matran::nhapmatran()
  {
  for(int i = 0; i < cot; i++)
  {
  for(int j = 0; j < hang; j++)
  {
  cout << "\nnhap p tu";
  cin >> a[i][j];
  cout << a[i][j] << " ";
  }
  cout << endl;
  }
  }
  void in( const matran &x){
  for(int i = 0; i < x.cot; i++)
  {
  for(int j = 0; j < x.hang; j++)
  {
  cout << x.a[i][j];
  cout << " ";
  }
  cout << endl;
  }
  }

  matran cong(const matran &x, const matran &y){
  matran kq(x);
  int hang= x.hang;
  int cot = x.cot;
  kq.cot = cot;
  kq.hang = hang;
  for ( int i =0 ; i < cot ; i++){
  for ( int j =0 ; j < hang ; j++){
  kq.a[i][j] =0;
  kq.a[i][j] = x.a[i][j] + y.a[i][j];
  }
  }
  return kq;
  }

  matran nhan( const matran &x , const matran &y) {
  matran kq(x);
  int cot = x.cot;
  int hang = x.hang;
  kq.cot = cot;
  kq.hang = hang;
  for ( int i =0 ; i < kq.cot ; i ++)
  for ( int j = 0 ; j < kq.hang; j ++){
  kq.a[i][j]=0;
  for ( int k =0; k < kq.cot; k++){
  kq.a[i][j] += x.a[i][k]*y.a[k][j];
  }
  }
  return kq;
  }

  int main()
  {
  matran x,y,c,d;
  int hang,cot;
  cout<<" nhap ma tran x : \n";
  x.nhapmatran();
  cout<<"\n nhap ma tran y : \n";
  y.nhapmatran();
  cout<<" \nma tran x vua nhap la : \n";
  in(x);
  cout<<" \nma tran y vua nhap la : \n";
  in(y);
  c = cong(x,y);
  cout<<" \ntong cua 2 ma tran la : \n";
  in(c);
  cout<<" \ntich cua 2 ma tran la : \n";
  d = nhan(x,y);
  in(d);
  return 1;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  1

  đọc mà k hỉu gì hết

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  535

  Đề bài như thế nào nhỉ?
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  13

  Cài đặt lớp ma trận không vuông phải sử dụng con trỏ cần phải cài đặt hàm cộng và nhân ma trận

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 09-10-2018 lúc 03:47 PM - - -

  Cài đặt ma trận không vuông phải sử dụng con trỏ Đề bài chỉ thế thôi .

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  535

  Khi chưa biết kích thước ma trận, việc nhập các phần tử ma trận không thể tiến hành.

  Đây là code của bạn, đã định dạng lại cho rõ ràng.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. class matran{
  5.  
  6. private:
  7.     int hang, cot ;
  8.     int ** a;
  9. public:
  10.     matran()
  11.     {
  12.         hang=0;cot=0;
  13.         this->a=NULL;
  14.     }
  15.  
  16.     ~matran()
  17.     {
  18.         for(int i = 0; i < cot; i++)
  19.         {
  20.             delete[] a[i];
  21.         }
  22.         delete[] a;
  23.     }
  24.     void nhapmatran();
  25.  
  26.     friend void in( const matran &x);
  27.     friend matran cong(const matran &x, const matran &y);
  28.     friend matran nhan(const matran &x,const matran &y);
  29. };
  30.  
  31.  
  32. void matran::nhapmatran()
  33. {
  34.     for(int i = 0; i < cot; i++)
  35.     {
  36.         for(int j = 0; j < hang; j++)
  37.         {
  38.             cout << "\nnhap p tu";
  39.             cin >> a[i][j];
  40.             cout << a[i][j] << " ";
  41.         }
  42.         cout << endl;
  43.     }
  44. }
  45.  
  46. void in( const matran &x) {
  47.     for(int i = 0; i < x.cot; i++)
  48.     {
  49.         for(int j = 0; j < x.hang; j++)
  50.         {
  51.             cout << x.a[i][j];
  52.             cout << " ";
  53.         }
  54.         cout << endl;
  55.     }
  56. }
  57.  
  58. matran cong(const matran &x, const matran &y) {
  59.     matran kq(x);
  60.     int hang= x.hang;
  61.     int cot = x.cot;
  62.     kq.cot = cot;
  63.     kq.hang = hang;
  64.     for ( int i =0 ; i < cot ; i++){
  65.         for ( int j =0 ; j < hang ; j++){
  66.             kq.a[i][j] =0;
  67.             kq.a[i][j] = x.a[i][j] + y.a[i][j];
  68.         }
  69.     }
  70.     return kq;
  71. }
  72.  
  73. matran nhan( const matran &x , const matran &y) {
  74.     matran kq(x);
  75.     int cot = x.cot;
  76.     int hang = x.hang;
  77.     kq.cot = cot;
  78.     kq.hang = hang;
  79.     for ( int i =0 ; i < kq.cot ; i ++) {
  80.         for ( int j = 0 ; j < kq.hang; j ++){
  81.             kq.a[i][j]=0;
  82.             for ( int k =0; k < kq.cot; k++) {
  83.                 kq.a[i][j] += x.a[i][k]*y.a[k][j];
  84.             }
  85.         }
  86.     }
  87.     return kq;
  88. }
  89.  
  90. int main()
  91. {
  92.     matran x,y,c,d;
  93.     int hang,cot;
  94.     cout <<" nhap ma tran x : \n";
  95.     x.nhapmatran();
  96.     cout <<"\n nhap ma tran y : \n";
  97.     y.nhapmatran();
  98.     cout <<" \nma tran x vua nhap la : \n";
  99.     in(x);
  100.     cout <<" \nma tran y vua nhap la : \n";
  101.     in(y);
  102.     c = cong(x,y);
  103.     cout <<" \ntong cua 2 ma tran la : \n";
  104.     in(c);
  105.     cout <<" \ntich cua 2 ma tran la : \n";
  106.     d = nhan(x,y);
  107.     in(d);
  108.     return 1;
  109. }
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  13

  Mặc định Bài làm không báo lỗi nhưng chương trình chạy không được. Bài tập về lớp matrix phải sử dụng con trỏ. Code của mình ở dưới.

  Không hiểu tại sao mà hai hàm cộng và nhân không hoạt động
  #include <iostream>
  using namespace std;

  class matran{

  private:
  int hang, cot ;
  int ** a;
  public:
  matran()
  {
  hang=0;cot=0;
  this->a=NULL;
  }

  ~matran()
  {
  for(int i = 0; i < cot; i++)
  {
  delete[] a[i];
  }
  delete[] a;
  }
  void nhapmatran();

  friend void in( const matran &x);
  friend matran cong(const matran &x, const matran &y);
  friend matran nhan(const matran &x,const matran &y);
  };


  void matran::nhapmatran()
  {
  cout << "\nNhap hang cot :";
  cin >> hang;
  cin >> cot;
  a = new int*[hang];
  for(int i = 0; i < cot; i++)
  a[i] = new int[hang];

  for(int i = 0; i < cot; i++)
  {
  for(int j = 0; j < hang; j++)
  {
  cout << "\nnhap p tu";
  cin >> a[i][j];
  }
  }
  }

  void in( const matran &x) {
  for(int i = 0; i < x.cot; i++)
  {
  for(int j = 0; j < x.hang; j++)
  {
  cout << x.a[i][j];
  cout << " ";
  }
  cout << endl;
  }
  }

  matran cong(const matran &x, const matran &y) {
  matran kq(x);
  int hang= x.hang;
  int cot = x.cot;
  kq.cot = cot;
  kq.hang = hang;
  for ( int i =0 ; i < cot ; i++){
  for ( int j =0 ; j < hang ; j++){
  kq.a[i][j] =0;
  kq.a[i][j] = x.a[i][j] + y.a[i][j];
  }
  }
  return kq;
  }

  matran nhan( const matran &x , const matran &y) {
  matran kq(x);
  int cot = x.cot;
  int hang = x.hang;
  kq.cot = cot;
  kq.hang = hang;
  for ( int i =0 ; i < kq.cot ; i ++) {
  for ( int j = 0 ; j < kq.hang; j ++){
  kq.a[i][j]=0;
  for ( int k =0; k < kq.cot; k++) {
  kq.a[i][j] += x.a[i][k]*y.a[k][j];
  }
  }
  }
  return kq;
  }

  int main()
  {
  matran x,y,c,d;
  int hang,cot;
  cout <<" nhap ma tran x : \n";
  x.nhapmatran();
  cout <<"\n nhap ma tran y : \n";
  y.nhapmatran();
  cout <<" \nma tran x vua nhap la : \n";
  in(x);
  cout <<" \nma tran y vua nhap la : \n";
  in(y);
  c = cong(x,y);
  cout <<" \ntong cua 2 ma tran la : \n";
  in(c);
  cout <<" \ntich cua 2 ma tran la : \n";
  d = nhan(x,y);
  in(d);
  return 1;
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dinhphuong Xem bài viết
  Không hiểu tại sao mà hai hàm cộng và nhân không hoạt động
  Muốn biết nó có hoạt động hay không, ngoài việc debug, set breakPoint, có thể chèn thêm lệnh output

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. class matran{
  5. private:
  6.     int hang, cot ;
  7.     int ** a;
  8. public:
  9. ...
  10. };
  11.  
  12.  
  13. matran cong(const matran &x, const matran &y) {
  14.     cout << "\nToi dang cong ..\n"; //output
  15.  
  16.     matran kq(x);
  17.     int hang= x.hang;
  18.     int cot = x.cot;
  19.     kq.cot = cot;
  20.     kq.hang = hang;
  21.     for ( int i =0 ; i < cot ; i++){
  22.         for ( int j =0 ; j < hang ; j++){
  23.             kq.a[i][j] =0;
  24.             kq.a[i][j] = x.a[i][j] + y.a[i][j];
  25.         }
  26.     }
  27.     return kq;
  28. }
  29.  
  30. matran nhan( const matran &x , const matran &y) {
  31.     cout << "\nToi dang nhan ..\n"; //output
  32.  
  33.     matran kq(x);
  34.     int cot = x.cot;
  35.     int hang = x.hang;
  36.     kq.cot = cot;
  37.     kq.hang = hang;
  38.     for ( int i =0 ; i < kq.cot ; i ++) {
  39.         for ( int j = 0 ; j < kq.hang; j ++){
  40.             kq.a[i][j]=0;
  41.             for ( int k =0; k < kq.cot; k++) {
  42.                 kq.a[i][j] += x.a[i][k]*y.a[k][j];
  43.             }
  44.         }
  45.     }
  46.     return kq;
  47. }
  48.  
  49. int main()
  50. {
  51.     matran x,y,c,d;
  52.     int hang,cot; //khai báo làm chi, có dùng không vậy !!
  53.     cout <<" nhap ma tran x : \n";
  54.     x.nhapmatran();
  55.     cout <<"\n nhap ma tran y : \n";
  56.     y.nhapmatran();
  57.     cout <<" \nma tran x vua nhap la : \n";
  58.     in(x);
  59.     cout <<" \nma tran y vua nhap la : \n";
  60.     in(y);
  61.     c = cong(x,y);
  62.     cout <<" \ntong cua 2 ma tran la : \n";
  63.     in(c);
  64.     cout <<" \ntich cua 2 ma tran la : \n";
  65.     d = nhan(x,y);
  66.     in(d);
  67.     return 1;
  68. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  535

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dinhphuong Xem bài viết
  Không hiểu tại sao mà hai hàm cộng và nhân không hoạt động
  Làm ơn định dạng lại code của bạn. Mình không chữa cho bạn lần thứ hai đâu.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  13

  Question Hàm cộng và nhân hoạt động sai. Biên dịch nhưng không báo lỗi gì.

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. class matran{
  5. private:
  6.     int hang, cot ;
  7.     int ** a;
  8. public:
  9. ...
  10. };
  11.  
  12.  
  13. matran cong(const matran &x, const matran &y) {
  14.     cout << "\nToi dang cong ..\n"; //output
  15.  
  16.     matran kq(x);
  17.     int hang= x.hang;
  18.     int cot = x.cot;
  19.     kq.cot = cot;
  20.     kq.hang = hang;
  21.     for ( int i =0 ; i < cot ; i++){
  22.         for ( int j =0 ; j < hang ; j++){
  23.             kq.a[i][j] =0;
  24.             kq.a[i][j] = x.a[i][j] + y.a[i][j];
  25.         }
  26.     }
  27.     return kq;
  28. }
  29.  
  30. matran nhan( const matran &x , const matran &y) {
  31.     cout << "\nToi dang nhan ..\n"; //output
  32.  
  33.     matran kq(x);
  34.     int cot = x.cot;
  35.     int hang = x.hang;
  36.     kq.cot = cot;
  37.     kq.hang = hang;
  38.     for ( int i =0 ; i < kq.cot ; i ++) {
  39.         for ( int j = 0 ; j < kq.hang; j ++){
  40.             kq.a[i][j]=0;
  41.             for ( int k =0; k < kq.cot; k++) {
  42.                 kq.a[i][j] += x.a[i][k]*y.a[k][j];
  43.             }
  44.         }
  45.     }
  46.     return kq;
  47. }
  48.  
  49. int main()
  50. {
  51.     matran x,y,c,d;
  52.     int hang,cot; //khai báo làm chi, có dùng không vậy !!
  53.     cout <<" nhap ma tran x : \n";
  54.     x.nhapmatran();
  55.     cout <<"\n nhap ma tran y : \n";
  56.     y.nhapmatran();
  57.     cout <<" \nma tran x vua nhap la : \n";
  58.     in(x);
  59.     cout <<" \nma tran y vua nhap la : \n";
  60.     in(y);
  61.     c = cong(x,y);
  62.     cout <<" \ntong cua 2 ma tran la : \n";
  63.     in(c);
  64.     cout <<" \ntich cua 2 ma tran la : \n";
  65.     d = nhan(x,y);
  66.     in(d);
  67.     return 1;
  68. }
  [/QUOTE]

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  535

  Code thiếu rồi.

  Bạn phải gửi code đầy đủ thì mới tìm lỗi và biên dịch được. Biên dịch được thì mới sửa chữa được chứ.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn