Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Bài làm không báo lỗi nhưng chương trình chạy không được. Bài tập về lớp matrix trong lập trình hướng đối tượng.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  13

  Mặc định Bài làm không báo lỗi nhưng chương trình chạy không được. Bài tập về lớp matrix trong lập trình hướng đối tượng.

  #include <iostream>
  using namespace std;

  class matran{

  private:
  int hang, cot ;
  int ** a;
  public:
  matran()
  {
  hang=0;cot=0;
  this->a=NULL;
  }

  matran(const matran &d){

  this->hang = d.hang;
  this->cot = d.cot;
  a = new int *[d.hang];
  for ( int i =0; i < cot ; i++){
  this->a[i] = new int[d.hang];

  this->a[i]= d.a[i];

  }
  for (int i = 0; i < cot; i ++)
  for (int j = 0; j < cot; j ++)
  a[i][j] = d.a[i][j];
  *this = d;
  }

  ~matran()
  {
  for(int i = 0; i < cot; i++)
  {
  delete[] a[i];
  }
  delete[] a;
  }
  void nhapmatran();

  friend void in( const matran &x);
  friend matran cong(const matran &x, const matran &y);
  friend matran nhan(const matran &x,const matran &y);
  };


  void matran::nhapmatran()
  {
  cout << "\nNhap hang cot :";
  cin >> hang;
  cin >> cot;
  a = new int*[hang];
  for(int i = 0; i < cot; i++)
  a[i] = new int[hang];

  for(int i = 0; i < cot; i++)
  {
  for(int j = 0; j < hang; j++)
  {
  cout << "\nnhap p tu";
  cin >> a[i][j];
  }
  }
  }

  void in( const matran &x) {
  for(int i = 0; i < x.cot; i++)
  {
  for(int j = 0; j < x.hang; j++)
  {
  cout << x.a[i][j];
  cout << " ";
  }
  cout << endl;
  }
  }

  /*
  matran cong(const matran &x, const matran &y) {
  matran kq(x);
  int hang= x.hang;
  int cot = x.cot;
  kq.cot = cot;
  kq.hang = hang;
  for (int i = 1; i <= cot; i++)
  {
  for (int j = 1; j <= hang; j++)
  {
  kq.a[i][j] +=x.a[i][j] + y.a[i][j];
  }
  }
  return kq;
  }

  matran nhan( const matran &x , const matran &y) {
  matran kq(x);
  int cot = x.cot;
  int hang = x.hang;
  kq.cot = cot;
  kq.hang = hang;
  for ( int i =0 ; i < kq.cot ; i ++)
  {
  for ( int j = 0 ; j < kq.hang; j ++)
  {
  kq.a[i][j]=0;
  for ( int k =0; k < kq.cot; k++)
  {
  kq.a[i][j] += x.a[i][k]*y.a[k][j];
  }
  }
  }
  return kq;
  }
  */

  matran cong(const matran &x, const matran &y) {
  cout << "\nToi dang cong ..\n"; //output
  matran kq(x);
  int hang= x.hang;
  int cot = x.cot;
  kq.cot = cot;
  kq.hang = hang;
  int tam;
  for ( int i =0 ; i < cot ; i++){
  for ( int j =0 ; j < hang ; j++)
  {
  kq.a[i][j] = x.a[i][j] + y.a[i][j];
  }
  }
  return kq;
  }

  matran nhan( const matran &x , const matran &y) {
  cout << "\nToi dang nhan ..\n"; //output

  matran kq(x);
  int cot = x.cot;
  int hang = x.hang;
  kq.cot = cot;
  kq.hang = hang;
  int tam,tam1,tam2;
  int i,j,k;
  for(i=0;i<hang;i++)
  {
  for(j=0;j<cot;j++)
  {
  tam=kq.a[i][j];
  for(k=0;k<cot;k++)
  {
  tam1=x.a[i][k];
  tam2=y.a[k][j];
  kq.a[i][j] =tam + tam1 * tam2;
  tam =0;
  }
  }

  /*for(int i= 0; i<dongA; i++)
  for(int j = 0; j<cotB; j++)
  for(int k = 0; k<cotA; j++)
  {
  c[i][j] += a[i][k]*b[k][j];
  }*/
  }
  return kq;
  }

  int main()
  {
  matran x,y,c,d;
  int hang,cot;
  cout <<" nhap ma tran x : \n";
  x.nhapmatran();
  cout <<"\n nhap ma tran y : \n";
  y.nhapmatran();
  cout <<" \nma tran x vua nhap la : \n";
  in(x);
  cout <<" \nma tran y vua nhap la : \n";
  in(y);
  c = cong(x,y);
  cout <<" \ntong cua 2 ma tran la : \n";
  in(c);
  cout <<" \ntich cua 2 ma tran la : \n";
  d = nhan(x,y);
  in(d);
  return 1;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t425727::bai-lam-khong-bao-loi-nhung-chuong-trinh-chay-khong-duoc-bai-tap-lop-matrix-phai-su-dung-con-tro-code-cua-minh-o-duoi.cpp
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  89

  bạn dùng như thế này xem
  Code:
  #include<iostream>
  using namespace std;
  class Matrix
  {
  	  int h;//luu so hang va so cot
  	  float *a;//luu cac phan tu
    public:
  	  Matrix();
  	  Matrix(int hh, float *aa);
  	  Matrix(const Matrix &m);
  	  ~Matrix();
  	void setElem(int i, int j, float v);
  	float getElem(int i, int j);
  	friend istream &operator>>(istream &is, Matrix &mt);
  	friend ostream &operator<<(ostream &os, Matrix &mt);
  	friend Matrix const &operator+(Matrix p, Matrix q);
  	friend Matrix operator*(Matrix p, Matrix q);
  };
  /////////////////////////////////////////////////////////
  Matrix::Matrix()
  {
  	h=0;
  	a=NULL;
  }
  /////////////////////////////////////////////////////////
  Matrix::Matrix(int hh, float *aa)
  {
  	h=hh;
  	a=aa;
  }
  ///////////////////////////////////////////////////////
  Matrix::Matrix(const Matrix &m){
  	h=m.h;
  	a=new float [h*h];
  	for(int i=0; i<h; i++)
  	for(int j=0; j<h; j++)
  	*(a+i*h+j)=*(m.a+i*h+j);
  }
  Matrix::~Matrix()
  {
  if(a!=NULL) delete []a;
  h=0;
  }
  /////////////////////////////////////////////////////////
  void Matrix::setElem(int i, int j, float v)
  {
  	*(a+i*h+j)=v;//a[i][j]=v; h la so cot
  }
  /////////////////////////////////////////////////////////
  float Matrix::getElem(int i, int j)
  {
   return *(a+i*h+j);
  }
  /////////////////////////////////////////////////////////
  istream &operator>>(istream &is, Matrix &mt)
  {
   cout<<" vao so hang/cot: ";
   is>>mt.h;
  
   mt.a=new float[mt.h*mt.h];
   
   for(int i=0; i<mt.h; i++)
   for(int j=0; j<mt.h; j++){
    cout<<"vao a[ "<<i<<" , "<<j<<" ] = ";
    float tam;
    is>>tam;
    mt.setElem(i, j, tam);
    }
   return is;
  }
  /////////////////////////////////////////////////////////
  ostream &operator<<(ostream &os, Matrix &mt)
  {
   for(int i=0;i<mt.h;i++)
   {
   for(int j=0; j<mt.h; j++)
   {
     float tam=mt.getElem(i,j);
     os<<tam<<" ";
     }
   os<<endl;
   }
   return os;
  }
  /////////////////////////////////////////////////////////
  Matrix const &operator+(Matrix p, Matrix q)//-
  {
  static Matrix tam;
  tam.h=p.h;
  
  tam.a=new float[tam.h*tam.h];
  
  for (int i=0; i<tam.h; i++)
  	for(int j=0; j<tam.h; j++)
  	{
  		float t=p.getElem(i,j);
  		float u=q.getElem(i,j);
  		tam.setElem(i, j, t+u);
  	}
  return tam;
  }
  /////////////////////////////////////////////////////////
  main(){
  Matrix mt1;
  cin>>mt1;
  cout<<mt1;
  cout<<"\n";
  
  Matrix mt2;
  cin>>mt2;
  cout<<mt2;
  cout<<"\n";
  
  Matrix mt3=mt1+mt2;
  cout<<"\nMa tran tong:\n"<<mt3;
  }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn