Dữ liệu vào:
- Dòng thứ nhất số nguyên T là số lượng testcase,T≤10.
- T dòng kế tiếp, mỗi dòng là xâu chứa các số nguyên (số số nguyên không quá 20 số, kiểu int) và các phép toán cộngtrừ.
Dữ liệu vào đảm bảo xâu trên là một biểu thức đúng dạng để có thể tính toán giá trị của xâu.
Chú ý:Các phần tử số và phép toán có thể viết có dấu cách hoặc không.

Dữ liệu ra:
- Với mỗi xâu in ra kết quả cần tính.

Các ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
123 + 456-10
1+1+1+1+1-5

Dữ liệu ra:
902
0