Em có file dữ liệu như sau:
1
0001 Tuan 7.3

Em tạo cấu trúc sinh viên:
typedef struct SV
{
char hoten[50];
char MSSV[9];
float dtb;

};

Em muốn đọc file rồi lưu giá trị. Em làm hàm đọc file như sau. Nhưng chỉ đọc được giá trị hàng đầu nhưng lại ko đọc dc giá trị hàng dưới. Ai có thể giải thích và đưa cách giải quyết giúp em vs
Code:
void docfile(const char fname[], SV m[], int &n)
{
	FILE *fp;
	fopen_s(&fp, input, "rt");
	if (fp == NULL) {
		cout << "Ko mo duoc tap tin!\n";
		return;
	}
	fscanf_s(fp, "%d\n", &n);
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		fscanf_s(fp, "%s %s %f", m[i].MSSV, m[i].hoten, m[i].dtb);
	}
}