Có thể mô phỏng TouchPad, drag trên control này để di chuyển control khác: