Trong vài trường hợp, thực tế nhiều ứng dụng thiết kế khác chuẩn của windows, không dùng title bar có sẵn.

Làn sao di chuyển nó trong monitor ? Không giới hạn hay nhất thiết phải viết bằng c/c++.