Cách nói phần trăm trong tiếng Trung

百分之一 : 1%
bǎi fēn zhī yī

百分之三十 :30%

bǎi fēn zhī sān shí

百分之二十五 : 25%
bǎi fēn zhī èr shí wǔ

百分之三点一 :3,1 %

bǎi fēn zhī sān diǎn yī

三分之二 : 2/3
sān fēn zhī èr

两点四 : 2.4
liǎng diǎn sì

一半 : một nửa
yí bàn

Xem thêm:

- Tên các môn học bằng tiếng Trung

- Cách từ chối bằng tiếng Trung lịch sự và nhã nhặn nhất

- Văn mẫu: Giới thiệu gia đình bằng tiếng Trung