Mình muốn tạo form mà có các button 1 bên và hiển thị kết quả 1 bên luôn. ví dụ nhấp vào button1 thì hiển thị ra kết quả 1, nhấp vào button2 thì hiển thị ra kết quả 2