Bài tập về tính nội suy

1.Xây dựng spline ràng buộc nội suy hàm theo bảng sau
X= 0 1 2 3
y= 1 2 4 8


Help me. Giúp mình với