chia sẻ code tán gái bằng ngôn ngữ java
link demo:https://www.youtube.com/watch?v=euS74FGuHAc
link soure code: https://drive.google.com/open?id=1l2...g9mtH0Z7r5L8P4