Mình có dữ liệu 2 bảng như sau
Báng 1

Masp TenSp Sluong Ngaysx
A001 SanphamA 5 181001
A001 SanphamA 4 181002
A001 SanphamA 11 181003

Bàng 2
sodhang Masp TenSp Sluong
1 A001 SanphamA 2
2 A001 SanphamA 3
3 A001 SanphamA 15

Tạo bảng kết quả như sau
Ngaysx nối nhau bằng dấu "-"
sodhang Masp TenSp Sluong Ngaysx Tongsp
1 A001 SanphamA 2 181001-181002-181003 20
2 A001 SanphamA 3 181001-181002-181003 20
3 A001 SanphamA 15 181001-181002-181003 20