Tiêu đề có vẻ không sát nghĩa lắm, em xin phép lấy ví dụ
List A có 100 phần từ từ 1 -> 100 thì a[start] = 1 và a[end] = 100.
Nếu ta xóa đi phần tử thứ 50 thì sẽ tạo thành 2 list với b[start] = 1, b[end] = 49 và c[start] = 51, c[end] = 100
==> mọi người cho em hỏi hướng để lấy start - end của list mới trong trường hợp xóa giữa vậy ạ
P/s : em mới chỉ nghĩ ra cách dùng for vét, nhưng nếu với rất rất nhiều bản ghi, thì làm thế performance có giảm quá không ạ