Cho em hỏi làm sao để lấy phần dư trong dảy số
0.038474 thành
0.03
0.008
0.0004
0.00007
0.000004
với số nguyên thì em làm được rồi. e cảm ơn