Dear mấy anh chị!
em có một ứng dụng giống như trong bệnh viện hiển thị thông tin bệnh nhân lên màn hình của từng phòng khám bệnh khi thông tin được nhập từ phía tiếp tân.
Em thấy trên nhiều trang hướng dẫn sử dụng SQL dependency select từ bảng dữ liệu mà phía tiếp tân nhập thông tin vào.
VD em có câu truy vấn này để nhận biết sự thay đổi dữ liệu trong bảng TB_GATEPASS:
SELECT [DATA_ID]
,[GP_NO]
,[Activities]
,[Arrival_Time]
,[CodeIO]
,[Sup_ID]
,[Fac_ID]
,[Tran_ID]
,[Pro_ID]
,[ONF_ID]
,[IDO_INV]
,[Sa_In]
,[OF_ID]
,[GP_OF]
,[TW]
,[CAOITO]
,[GP_Status]
,[Status_Remarks]
,[Delivery_Method]
,[REWORK_REASON]
,[Cust_Date]
,[CUSGW]
,[CUSNW]
,[CUSINTACT]
,[WA_BrokenBag]
,[Reject_Bag]
,[Collected_Bag]
,[Cust_Broken_Bag]
,[No_of_Wet_Bag]
,[CFM_USER]
,[CFM_Date]
,[Create_User]
,[Create_Date]
,[Delete_Status]
,[Remarks]
from dbo.TB_GATEPASS
Nó vẫn hoạt động bình thường nhưng mỗi ngày có hàng trăm dòng dữ liệu được nhập vào, nếu sau này dữ liệu càng ngày càng lớn thì câu select trên có làm phần mềm chậm lại không ạ. em có gáng where year([Create_Date]) = Year(getdate()) nhưng nếu có where thì ứng dụng bị đơ khi load dữ liệu từ bảng dữ liệu lên.

Anh chị nào có từng làm qua hoặc gặp vấn đề tương tự hãy giúp đở em với ạ!