Các bác cho em hỏi xíu em đang tập tành viết code C# conect VPS bằng Axmstscaxnotsafeforscripting nhưng câu lệnh connect VPS như dưới.

nếu để dòng "MessageBox.Show("Disconect")" tức là mỗi lần chạy nó đều hiện messagebox thì OK nhưng nếu tắt đi thì:
Lần 1 OK; Lần 2 chết; Lần 3 OK ...
Tức là dòng "rdp.Disconnect();" phải có messagebox hiện lên mình thoát nó mới được. Các bác có cách gì chạy được ko. Em đang muốn nó lần lượt connect từng con VPS mà khó quá. Cảm ơn các bác

Code:
  private void conectVPS(int hangconnect)
    {
      try
      {
        rdp.Disconnect();
        MessageBox.Show("Disconect");
      }
      catch
      {}
      try
      {
        txtServer.Text = dataGridView.Rows[hangconnect].Cells[1].Value.ToString();
        string sever = txtServer.Text;
        txtUserName.Text = dataGridView.Rows[hangconnect].Cells[2].Value.ToString();
        txtPassword.Text = dataGridView.Rows[hangconnect].Cells[3].Value.ToString();
        
        rdp.Server = sever;        
        rdp.UserName = txtUserName.Text;
        IMsTscNonScriptable secured = (IMsTscNonScriptable)rdp.GetOcx();
        secured.ClearTextPassword = txtPassword.Text;
        rdp.Connect();
        dataGridView.Rows[hangconnect].Cells[4].Value = "VPS OK";
        dataGridView.Rows[hangconnect].DefaultCellStyle.BackColor = System.Drawing.Color.GreenYellow;
        dataGridView.Refresh();
        
      }
      catch
      {

        dataGridView.Rows[hangconnect].Cells[4].Value = "VPS Die";
        dataGridView.Rows[hangconnect].DefaultCellStyle.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
        dataGridView.Refresh();
      }
    }