Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài Tập Quản Lí Sinh viên trong nhiều lớp bằng DSLK đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  2

  Mặc định Bài Tập Quản Lí Sinh viên trong nhiều lớp bằng DSLK đơn

  Mình Có bài tập quản lí sinh viên trong trường bằng DSLK đơn mà không biết làm sao. M.n giúp mình với
  Hàm thuvien.h
  Code:
  #include "iostream"
  using namespace std;
  typedef struct NODE *NODEPTR;
  struct SinhVien
  {
  	char MSSV[10];
  	char TENSV[30];
  	int NGAY, THANG, NAM;
  	bool GIOITINH;
  };
  struct NODE
  {
  	SinhVien data;
  	NODEPTR link;
  };
  
  typedef struct NODE2 *NODEPTR2;
  struct Lop
  {
  	char MALOP[10];
  	char TENLOP[30];
  
  };
  
  struct NODE2
  {
  	Lop data;
  	NODEPTR2 link;
  };
  void Inti(NODEPTR &head); void Inti(NODEPTR2 &head);
  int Empty(NODEPTR &plist); int Empty(NODEPTR2 &plist);
  NODEPTR Create_node(SinhVien x);
  NODEPTR insert_first(NODEPTR &plist, SinhVien x);
  NODEPTR2 Create_node2(Lop x);
  NODEPTR2 insert_first2(NODEPTR2 &plist, Lop x);
  void Input(NODEPTR &plist);
  void Input2(NODEPTR2 &plist2, NODEPTR &plist);
  void print(NODEPTR plist);
  void print2(NODEPTR2 plist2, NODEPTR plist);
  Hàm Caidat.cpp
  Code:
  #include "THUVIEN.h"
  void Inti(NODEPTR &head)
  {
  	head = NULL;
  }
  void Inti2(NODEPTR2 &head)
  {
  	head = NULL;
  }
  int Empty(NODEPTR2 &plist)
  {
  	return(plist == NULL ? 1 : 0);
  }
  int Empty2(NODEPTR &plist)
  {
  	return(plist == NULL ? 1 : 0);
  }
  
  NODEPTR Create_node(SinhVien x)
  {
  	NODEPTR p;
  	p = new NODE;
  	p->data = x;
  	p->link = NULL;
  	return p;
  }
  NODEPTR insert_first(NODEPTR &plist, SinhVien x)
  {
  	NODEPTR p = Create_node(x);
  	p->link = plist;
  	plist = p;
  	return p;
  }
  NODEPTR2 Create_node2(Lop x)
  {
  	NODEPTR2 p;
  	p = new NODE2;
  	p->data = x;
  	p->link = NULL;
  	return p;
  }
  NODEPTR2 insert_first2(NODEPTR2 &plist, Lop x)
  {
  	NODEPTR2 p = Create_node2(x);
  	p->link = plist;
  	plist = p;
  	return p;
  }
  void Input(NODEPTR &plist)
  {
  	SinhVien x;
  	Inti(plist);
  	do
  	{
  		cout << "\nNhap MSSV vao danh sach : ";
  		cin >> x.MSSV; cin.ignore();
  		cout << "\nNhap Ten Sinh Vien Vao Danh Sach : ";
  		cin.getline(x.TENSV, 30);
  		cout << "\nNhap ngay thang nam sinh vao danh sach : ";
  		cin >> x.NGAY >> x.THANG >> x.NAM;
  		cout << "\nNhap Gioi tinh (0 la nam , 1 la nu ) : ";
  		cin >> x.GIOITINH;
  		insert_first(plist, x);
  		cout << "\nDMM nhap nua khong (Y/N) : ";
  		char a;	cin >> a;
  		if (a == 'n'&& a == 'N')
  			break;
  	} while (1);
  }
  void Input2(NODEPTR2 &plist2, NODEPTR &plist)
  {
  	Lop x;
  	Inti2(plist2);
  	do
  	{
  		cout << "\nNhap Ma Lop vao danh sach : ";
  		cin >> x.MALOP;
  		cin.ignore();
  		cout << "\nNhap Ten Lop Vao Danh Sach : ";
  		insert_first2(plist2, x);
  		cin.getline(x.TENLOP, 30);
  		Input(plist);
  		cout << "\nDMM nhap nua khong (Y/N) : ";
  		char a;	cin >> a;
  		if (a == 'n'&& a == 'N')
  			break;
  	} while (1);
  }
  void print(NODEPTR plist)
  {
  	while (plist != NULL)
  	{
  		cout << "\nMSSV la : ";
  		cout << plist->data.MSSV;
  		cout << "\nTen SV la :";
  		cout << plist->data.TENSV;
  		cout << "\nNgay Thang Nam sinh : ";
  		cout << plist->data.NGAY << "/" << plist->data.THANG << "/" << plist->data.NAM;
  		plist = plist->link;
  	}
  }
  void print2(NODEPTR2 plist2, NODEPTR plist)
  {
  	while (plist2 != NULL)
  	{
  		cout << "\nMa Lop la : ";
  		cout << plist2->data.MALOP;
  		cout << "\nTen LOp la :";
  		cout << plist2->data.TENLOP;
  		NODEPTR(plist);
  		plist2 = plist2->link;
  	}
  }
  Hàm Chương trình
  Code:
  #include "THUVIEN.h";
  void main()
  {
  	NODEPTR plist;
  	NODEPTR2 plist2;
  	plist = NULL;
  	plist2 = NULL;
  	cout << "\nNhap Phan tu vao danh sach : ";
  	Input2(plist2, plist);
  	cout << "\nDANH SACH XUAT : ";
  	print2(plist2, plist);
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  586

  Chưa hiểu bạn muốn gì?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn