Mình có bài toán : quản lí danh sách liên kết đơn của 1 khoa. Trong khoa sẽ có lớp( có mã lớp tên lớp và các sinh viên ) trong sinh viên có ( mssv ,hoten,gt,ngày sinh) mình chỉ biết viết dslk đơn của từng cái lớp và sinh viêb mà không có ý tưởng làm sao để trong lớp có từng dslk đơn cho sinh viên được