Ai Có thể giúp mình cách lồng trực của 2 danh sách liên kết đơn trong để quản lí 1 khoa với. Với 1 dslk đơn của hs có trong dslk đơn của 1 lớp