try
{
//Liệt kê thông tin từ ngày 9/1/2015 đến 15/1/2015";
var items = db.BillDMKhaches
.Distinct()
.Where(p => (p.Ngay >= dateTimePickerBaoCaoTuNgay.Value && p.NamSinh <= dateTimePickerBaoCaoDenNgay.Value))
.OrderBy(p => p.ID)
.ToList();

//Sử dụng form xuất báo biểu đã tạo sẵn
using (SendsmsDbContext db = new SendsmsDbContext())
{
FrmReport frmBC = new FrmReport();
rpt_baocao_sms bc = new rpt_baocao_sms();
bc.SetDataSource(items);
//frmBC.Rpv.ReportSource = bc; // Khai báo nguồn báo biểu
frmBC.Text = "Danh sách Đã Gửi tin nhắn";
frmBC.ShowDialog();
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show("Lỗi xuất báo biểu: " + ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}

////-- Ai kiểm tra giúp mình với, cảm ơn!