viết chương trình nhập 1 xâu ký tự ( đặt tên là xâu S)
viết hàm nhập vào 1 xâu con là SO: đếm xem xâu SO xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu S