Chào mọi người, em đang viết một chương trình client kết nối tới POP3 server (Gmail) bằng ngôn ngữ C ( lập trình socket). Em chưa biết cách kết nối như thế nào. Em đã đọc các bài viết trước tuy nhiên các bài này chỉ gợi ý với các ngôn ngữ hướng đối tượng như C#. Và em cũng biết có thể sử dụng thư viện SSL nhưng cũng không biết rõ cần dùng các lệnh gì, cú pháp như thế nào.
Đây là bài viết đầu tiên của em, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
Em cảm ơn!