Mình có bài tập:
Thư viện X quản lý danh sách các loại sách
Thông tin về các loại sách cần quản lý bao gồm:
- Sách giáo khoa: Mã sách, ngày nhập (ngày, tháng, năm), đơn giá, số lượng, nhà xuất bản,
tình trạng (mới, cũ).
+ Nếu tình trạng sách là mới thì: thành tiền = số lượng * đơn giá.
+ Nếu tình trạng sách là cũ thì: thành tiền = số lượng * đơn giá * 50%
- Sách tham khảo: Mã sách, ngày nhập (ngày, tháng, năm), đơn giá, số lượng, nhà xuất
bản, thuế.
+ Thành tiền = số lượng * đơn giá + thuế (với thuế từ 5% -20% đơn giá)
Thực hiện các yêu cầu sau:
- Xây dựng các lớp cần thiết với thuộc tính, phương thức cần thiết.
- Nhập danh sách các loại sách.
- Xuất danh sách các loại sách.
- Tính tổng thành tiền cho từng loại sách.
- Tính trung bình cộng đơn giá của các sách tham khảo.
- Xuất ra các sách giáo khoa của nhà xuất bản X.
Xin mọi người giúp ạ, em cảm ơn.