Hiên tại mình có 1 Stored Procedured chứa lệnh Insert, khi thực thi xong insert thì sẽ lấy
Code:
SET @ID = CAST(SCOPE_IDENTITY() as numeric(18))
Nhưng khi nhiều máy truy cập và sử dụng câu lệnh Insert cùng lúc thì lấy ID bị sai. Nhờ các bạn giúp đở. Thanks.