1. Lập chương trình để chuyển đổi số bát phân (octal) sang thập lục phân (hexadecimal).
2.- Tạo ngẫu nhiên tọa độ với , , .
- Xác định và thống kê các điểm trên nằm trong hay nằm ngoài elipsoid :
x^2/a^2 + y^2/b^2 +z^2/c^2=1
- Tính tỷ số số điểm nằm trong và điểm tạo được, nhân với thể tích khối lập phương , ta có giá trị xấp xỉ của elipsoid (phương pháp Monte Carlo).
Ai giúp giùm em với ah.