1. mình có 2 biến:
string s[1] = "123456" và char c[50];
2. Làm thế nào để biến c nhận các giá trị của biến s ạ. tks mn