Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.png
Lần xem:	13
Size:		182.9 KB
ID:		66736
cột số thứ tự cho datagrivew ạ.