Mấy cô mấy chú cho em hỏi hiện tại em tạo 2 cái project. Rồi dùng project dưới để connect với database, au đó em dùng repository để save các dữ liệu truyền lên trên. Ở trên em dùng khai báo các repository cho nó chạy, thì nó báo lỗi ko thấy dbcontext ở dưới. Giúp em với!!