mọi người giúp e bài này với ạ !
Có n người làm n việc. Nếu người i làm việc j thì đạt hiệu quả a[i][j]. Lập phương án phân công mỗi người 1 việc sao cho hiệu quả công việc lớn nhất ( làm bằng đệ qui )