Một nhà hàng bắt đầu mở cửa tại thời điểm 0 và đóng cửa tại thời điểm T=2.10^9
.
Tại cửa ra vào nhà hàng có treo một bảng hiện thị số. Tại thời điểm 0, số trên bảng là 0
và cứ sau 1s số trên bảng giữ nguyên giá trị hoặc tăng, giảm một đơn vị. Bảng chỉ hiện
thị được các số không âm.
Có N vị khách sộp đi qua nhà hàng, vị khách sộp thứ i đi qua nhà hàng tại thời điểm
Ti và sở thích của ông ta là số Si. Nếu như ở thời điểm ông ta đi qua nhà hàng biển số
trước cửa nhà hàng hiện đúng số ông ta thích thì ông ta sẽ vào và tiêu một số tiền là Pi.
Yêu cầu: Hãy giúp nhà hàng điều khiển bảng số sao cho tổng số tiền mà các vị khách sộp
vào nhà hàng là lớn nhất.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản WELCOME.INP
 Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N (N2000)
 Trong N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi thông tin về vị khách thứ i gồm ba số
nguyên dương Ti, Si và Pi.
Kết quả: Ghi ra file WELCOME.OUT một số nguyên duy nhất là tổng số tiền lớn nhất
mà nhà hàng nhận được.
Ví dụ:
WELCOME.INP WELCOME.OUT
3
2 1 3 7
3 2 4
1 3 10