Dear A/c .
em đang gặp trường hợp đếm các giá trị ở nhiều column nhưng không biết cách giải quyết A/c có thể chia sẻ giúp
cách đếm hoặc sum các giá trị trong table Sql
ví dụ .
ma_nv | D1 | D2 | D3 | D4 |
F01 |X | X | X | 0 |

em có thể sử dụng cách nào để đếm được F01 có 3 ngày đi làm
em xin cảm ơn ạ