Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Cách Tạo Menu Lựa Chọn trong lập trình C?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  22

  Mặc định Cách Tạo Menu Lựa Chọn trong lập trình C?

  Cho mình hỏi làm thế nào để tạo ra một menu lựa chọn = cách di chuyển các vệt sáng???

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Bằng cách gi chuyển các vệt sáng à. Thế thì phải ở chế độ đồ họa rồi . Cậu rành về đó chưa.
  Nếu chưa thì dùng cách cổ điển , cũng menu lựa chọn nhưng mà khi dời chuột thì hiện dấu * hoặc kí hiệu gì đó ở đầu .

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  22

  Okie. Đồ họa mình cũng biết tàm tạm rồi. Bạn có thể hướng dẫn giúp mình ko? Cảm ơn bạn nhiều nhé !

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<math.h>
  4. #include<ctype.h>
  5.  
  6. void cau1a()
  7. {  
  8.     clrscr();
  9.     printf("\n Chua lam");
  10.  
  11. }
  12.  
  13. void cau1b()
  14. {  
  15.     clrscr();
  16.     printf("\n Chua lam");
  17. getch()
  18. }
  19.  
  20.  
  21. void cau1c()
  22. {
  23.     clrscr();
  24.     printf("\n Chua lam");
  25. getch();
  26. }
  27.  
  28. void cau1d()
  29. {  
  30.         clrscr();  
  31.     printf("Chua lam duoc");
  32. getch();
  33. }
  34.  
  35. void cau1e()
  36. {
  37.     clrscr();
  38.     printf("Chua biet lam");
  39. getch();
  40.  
  41. }
  42. /*==============================================*/
  43. void VeMuc(int c1,int c2,int d,char S[],int mau)
  44. {
  45.     struct text_info m;
  46.     gettextinfo(&m);
  47.     window(c1,d,c2,d);
  48.     textattr(mau);
  49.     clrscr();
  50.     cprintf("  %s",S);
  51.     gotoxy(m.curx,m.cury);
  52.     textattr(m.attribute);
  53.  
  54. }
  55.  
  56. void KHMeNu(int ct,int dt,int w,char cn[][50],int scn,int mauthuong,int chonmau,int &chon)
  57. {
  58.     int i;
  59.     char ch;
  60.     for(i=0;i<scn;i++)
  61.         VeMuc(ct,ct+w,dt+i,cn[i],mauthuong);
  62.     do{
  63.  
  64.         VeMuc(ct,ct+w,dt+chon,cn[chon],chonmau);
  65.         ch=getch();
  66.         if(ch==0) ch=getch();
  67.         VeMuc(ct,ct+w,dt+chon,cn[chon],mauthuong);
  68.         switch(ch)
  69.         {
  70.             case 72:chon--;
  71.                 if(chon<0) chon=scn-1;
  72.                 break;
  73.             case 80:chon++;
  74.                 if(chon==scn) chon=0;
  75.                 break;
  76.         }
  77.       }while(ch!=13&&ch!=27);
  78.       if(ch==27) chon=scn-1;
  79. }
  80.  
  81. //-------------------------------------------------------
  82.  
  83. void MeNu1()
  84.  
  85. {
  86.     int scn=2;
  87. char cn[2][50]={"Xem chuong trinh","Thoat"};
  88.  
  89.     int chon=0;
  90.     do{
  91.         clrscr();
  92.         KHMeNu(1,1,25,cn,scn,WHITE+10*GREEN,BLACK+10*BROWN,chon);
  93.         clrscr();
  94.         switch(chon)
  95.         {
  96.  
  97.             case 0: window(1,1,80,25);
  98.                 cau1a();
  99.                 break;
  100.         }
  101.     }while(chon<scn-2);
  102. }
  103. //-------------------------------------------------
  104. void MeNu2()
  105. {
  106.     int scn=2;
  107. char cn[2][50]={"Xem chuong trinh","Thoat"};
  108.  
  109.     int chon=0;
  110.     do{
  111.         clrscr();
  112.         KHMeNu(1,1,25,cn,scn,WHITE+16*GREEN,BLACK+16*BROWN,chon);
  113.         clrscr();
  114.         switch(chon)
  115.         {
  116.             case 0: window(1,1,80,25);
  117.                 cau1b();
  118.                 break;
  119.         }
  120.     }while(chon<scn-2);
  121. }
  122. //-------------------------------------------------
  123. void MeNu3()
  124. {
  125.     int scn=2;
  126. char cn[2][50]={"Xem huong trinh","Thoat"};
  127.  
  128.     int chon=0;
  129.     do{
  130.         clrscr();
  131.         KHMeNu(1,1,25,cn,scn,WHITE+16*GREEN,BLACK+16*BROWN,chon);
  132.         clrscr();
  133.         switch(chon)
  134.         {
  135.             case 0: window(1,1,80,25);
  136.                 cau1c();
  137.                 break;
  138.         }
  139.     }while(chon<scn-2);
  140. }
  141. //-------------------------------------------------
  142. void MeNu4()
  143. {
  144.     int scn=2;
  145. char cn[2][50]={"Xem chuong trinh","Thoat"};
  146.  
  147.     int chon=0;
  148.     do{
  149.         clrscr();
  150.         KHMeNu(1,1,25,cn,scn,WHITE+16*GREEN,BLACK+16*BROWN,chon);
  151.         clrscr();
  152.         switch(chon)
  153.         {
  154.             case 0: window(1,1,80,25);
  155.                 cau1d();
  156.                 break;
  157.         }
  158.     }while(chon<scn-2);
  159. }
  160. //-------------------------------------------------
  161. void MeNu5()
  162. {
  163.     int scn=2;
  164. char cn[2][50]={"Xem chuong trinh","Thoat"};
  165.  
  166.     int chon=0;
  167.     do{
  168.         clrscr();
  169.         KHMeNu(1,1,25,cn,scn,WHITE+16*GREEN,BLACK+16*BROWN,chon);
  170.         clrscr();
  171.         switch(chon)
  172.       {
  173.             case 0: window(1,1,80,25);
  174.                 cau1e();
  175.                 break;
  176.         }
  177.     }while(chon<scn-2);
  178. }
  179. //-------------------------------------------------
  180. void MeNu()
  181. {
  182.     int scn=6;
  183.     char cn[6][50]=
  184.     {
  185.         "[1] Cau 1a:",
  186.         "[2] Cau 1b:",
  187.         "[3] Cau 1c:",
  188.         "[4] Cau 1d:",
  189.         "[5] Cau 1e:",
  190.         "[-] Exit"
  191.     };
  192.     int chon=0;
  193.     do{clrscr();
  194. //=======================
  195. printf("\n=========== TOAN ROI RAC ============");
  196. printf("\n=    Sinh vien: Duong Cong Toan     =");
  197. printf("\n=         MSSV: D06101222           =");
  198. printf("\n= Lop: 07TH113 (Lop: 06CT3 HL)      =");
  199. printf("\n=          GVHD: TRAN HANH          =");
  200. printf("\n=====================================");
  201. //======================
  202.  
  203.         KHMeNu(1,15,25,cn,scn,WHITE+16*GREEN,BLACK+16*BROWN,chon);
  204.         clrscr();
  205.         switch(chon)
  206.         {
  207.             case 0: window(1,1,80,25);
  208.                 clrscr();
  209.                 MeNu1();
  210.                 break;
  211.             case 1: window(1,1,80,25);
  212.                 clrscr();
  213.                 MeNu2();
  214.                 break;
  215.             case 2: window(1,1,80,25);
  216.                 clrscr();
  217.                 MeNu3();
  218.                 break;
  219.             case 3: window(1,1,80,25);
  220.                 clrscr();
  221.                 MeNu4();
  222.                 break;
  223.             case 4: window(1,1,80,25);
  224.                 clrscr();
  225.                 MeNu5();
  226.                 break;
  227.             case 5: window(1,1,80,25);
  228.                 clrscr();
  229.  
  230.                 break;
  231.         }
  232.     }while(chon<scn-1);
  233. }
  234.  
  235. void main()
  236. {
  237.     MeNu();
  238.     window(1,1,80,25);
  239.     clrscr();
  240. }
  Đây là demo nè bạn, xem thử nhé, đúng như ý của bạn luôn đó
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi congtoan : 22-10-2008 lúc 10:53 AM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  1

  giúp em làm 1menu như thế này nha

  ĐỒ ÁN MÔN LẬP TRÌNH CƠ BẢN
  PHẦN 1.CÁC CẤU TRÚC LẬP TRÌNH CƠ BẢN
  Bài 1.1.Lập chương trình
  a.Giải pt bậc 2
  b.Giải pt trùng phương
  c.Giải hệ pt bậc nhất 2 ẩn
  d.Giải và biện luận bất pt bậc 2
  Bài 1.2.Lập chương trình tính tổng
  a. s=1+1/2+1/4+…….+1/2n
  b. s=12+1/3-1/6+……+(-1)(n+1)­­1/3n
  Với n nguyên dương nhập từ bàn phím.
  PHẦN 2.MẢNG 1 CHIỀU + MẢNG 2 CHIỀU
  Bài 2.1.Lập chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên a gồm n phần tử.
  a.Tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy.
  b.Đưa ra các số hoản hảo, nguyên tố chính phương trong dãy.
  c.Tính tổng các số chẵn, tổng số lẻ trong dãy
  Bài 2.2.Lập chương trình nhập vào một dãy số nguyên a gồm n phần tử, xuất dãy vừa nhập ra màn hình.
  a.Sắp xếp dãy tăng dần
  b.Chèn x vào dãy sao cho không làm mất tính chất tăng dần của dãy
  c.Nhập vào vị trí k xóa phần tử tại vị trí k của dãy
  d.Đưa dãy số vào file, xuất nội dung file ra màn hình
  Bài 2.3.Lập chương trình nhập vào hai đa thức a,b
  a.Xuất đa thức vừa nhập ra màn hình
  b.Tính tổng 2 đa thức
  c.Nhập x, tính giá trị 2 đa thức
  d.Đưa đa thức tổng vào file, xuất nội dung file ra màn hình
  Bài 2.4.Nhâp ma trận vuông cơ (n x n)kiểu số nguyên.Xuất ma trận vừa nhập ra màn hình
  a.Tìm phần tử lớn nhất của ma trận
  b.Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính
  c.Tính tổng các phần tử trên đường chéo phụ
  d.Sắp xếp ma trận tăng dần theo dòng
  e.Sắp xếp ma trận giảm dần theo cột
  f.Đưa nội dung của ma trận a vào file, xuất file ra màn hình
  Bài 2.5.Nhập vào 2 ma trận chữ nhật a, b
  a.Xuất 2 ma trận ra màn hình
  b.Tính tổng 2 ma trận
  c.Tính tích 2 ma trận
  PHẦN 3.CẤU TRÚC
  Bài 3.1.Xây dựng cấu trúc sinh viên gồm: masv, hoten, namsinh, diemtb.
  a.Nhập vào danh sách n sinh viên
  b.Xuất danh sách vừa nhập ra màn hình
  c.Đưa ra sinh viên có diemtb cao nhất
  d.Sắp xếp danh sách sinh viên giảm dần theo điểm trung bình.
  Bài 3.2.Xây dựng cấu trúc cán bộ gồm: macb, hoten, donvi, hSL, luong. Trong đó luong = hSL*850000
  a.Nhập danh sách n cán bộ
  b.Xuất danh sách cán bộ ra màn hình
  c.Đưa ra cán bộ thuộc phòng hành chính
  d.Sắp xếp danh sách tăng dần theo lương
  e.Đưa ra những người có lương thấp nhất.
  Bài 3.3.Xây dựng cấu trúc đơn hàng gồm : mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá.
  a.Nhập danh sách n đơn hàng
  b.Xuất danh sách vừa nhập ra màn hình
  c.Đưa ra các mặt hàng có đơn giá cao nhất
  d.Nhập thêm 1 mặt hàng vào danh sách đơn hàng
  e.Đưa nội dung của danh sách đơn hàng vào file, xuất nội dung file ra màn hình

  kích chuột vào từng ý là hiện ra
  thank nhiều

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Cách Tạo Menu Lựa Chọn trong lập trình C?

  chương trình dịch câu lệnh for?.......cách viết.....

Các đề tài tương tự

 1. Tạo Menu trong asp.net Bằng SiteMap và Menu Mọi người có hay sài ?
  Gửi bởi truongnam0240 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 01-07-2013, 05:41 AM
 2. Source Code menu thêm item vào Menu Context
  Gửi bởi babyboy_pk trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-03-2013, 01:56 PM
 3. Cách làm menu dọc dạng menu đa cấp trong ASP.NET?
  Gửi bởi HINCUTIN trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-09-2012, 12:07 PM
 4. Hight light menu trong C như của Menu HirentBoot?
  Gửi bởi manhdt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-09-2011, 09:54 AM
 5. Sử dụng một phần menu chính cho menu ngữ cảnh trong lập trình C#
  Gửi bởi baokhanhk28 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-12-2006, 05:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn